A. Kuvataiteen aineopinnot (35 op) 2023-2024

Paikka
Jyväskylän yliopiston kuvataideluokka C418 (päärakennus)
Opettaja
Useita opettajia
Aika
17.3.2023 - 31.7.2024
Ilmoittautuminen alkaa
17.10.2022 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
9.3.2023
Ilmoittautuminen on päättynyt

Kuvataiteen aineopinnot ovat osa Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan opintoja. Kuvataiteen aineopinnot eivät anna kuvataiteen opettajan pätevyyttä.

Opintomaksut ja ilmoittautuminen

Kokonaisuuden (35 op) opintomaksut yhteensä 1150 €, JYU:n perustutkinto-opiskelijalle 596.25 € (ks. alennustiedot alla). Opintomaksu sisältää Lapin yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 42,50 €. Opintomaksu on mahdollista maksaa neljässä erässä.

Mikäli haluat ilmoittautua vain yksittäisille kursseille, ilmoittauduthan kurssien omilla sivuilla (linkit alempana Opintojen rakenne ja aikataulu -kohdassa). Yksittäisten kurssien hinnat on esitelty kurssikohtaisilla sivuilla. 

Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelija voi saada Kesäyliopiston opintomaksusta 50 %:n alennuksen sillä edellytyksellä, että opinnot on sisällytettävissä opiskelijan perustutkintoon. Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan tulee toimittaa tästä HOPS-ohjaajan allekirjoittama todistus kesäyliopistoon. HUOM! Alennus ei koske LY:n avoimen yliopiston rekisteröintimaksua. Lue lisää alennuksen ehdoista täältä.

HUOM! Ilmoittautuminen on sitova - tutustu ilmoittautumisohjeisiin sekä peruutusehtoihin ennen ilmoittautumista. Opintoihin otetaan rajattu osallistujamäärä ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujille lähetetään infokirje viikkoa ennen opintojen alkua.

Esitiedot

Aineopintoihin voi hakea, kun kuvataiteen perusopinnot (25 op) ovat valmiit ja suoritettu hyvin tiedoin (kokonaisarvosana vähintään 3). Huomioi, että perusopintojen arvosana määräytyy portfolion perusteella. Opintosuoritusote tai koontitodistus on toimitettava Kesäyliopistoon sähköpostitse (jenni.j.panula-ontto@jyu.fi) ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä. 

Todistus tilataan LY:n avoimesta yliopistosta verkkolomakkeella ja se postitetaan lomakkeella antamaasi osoitteeseen noin yhden kuukauden kuluessa tilauksesta. Jos et ehdi tilata koontitodistusta, tilaa opintorekisteriote sähköpostitse: avoin@ulapland.fi.

Sisältö ja tavoitteet

Aineopintojen tavoitteena on syventää opiskelijan valmiuksia kuvataiteen osa-alueilla ja antaa valmiuksia itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn. Opinnoissa keskitytään valmiuksiin, jotka edistävät taiteellista ja tieteellistä ajattelua ja niiden soveltamista yhteiskunnan eri alueille.

Toteutus

Opinnot toteutetaan viikonloppuopintoina Jyväskylässä. Opintoihin kuuluu luentoja ja työpajoja Jyväskylän yliopiston tiloissa, sekä näyttelyvierailuja ja ekskursio.

Opintojen rakenne ja aikataulu

Opinnot alkavat maaliskuussa 2023 ja päättyvät kesällä 2024. Opintojen alustava ajoitus on seuraava:

Kevät ja kesä 2023 (maaliskuusta alkaen):
Aloitusinfo alustavasti perjantaina 17.3. klo 16.00-16.30.
UKUV0625 Piirustuksen työpaja 7 op
UKUV0931 Estetiikka 3 op

Syksy 2023:
UKUV0624 Maalauksen työpaja 7 op
UKUV0915 Ekskursio: Taide ja julkinen tila sekä ajankohtaisia näyttelyitä 2 op

Kevät ja kesä 2024:
UKUV0621 Taiteellinen ajattelu ja ilmaisu 16 op, koostuu seuraavista osista:
- Ohjattu ja itsenäinen taiteellinen työskentely 10 op
- Kuvataidekirjoittamisen työpaja 3 op
- Taiteilijapuheenvuorot 1 op
- Näyttelykäynnit ja niistä raportointi, näyttelyrakentaminen 2 op

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Kurssikuvaukset

Piirustuksen työpaja 7 op

Aikataulu
Perjantaisin 16.30-20.30 ja lauantaisin 9-15
17.–18.3., 24.–25.3., 31.3.–1.4., 14.–15.4. Mallipiirustus
21.–22.4., 5.–6.5., 12.–13.5., 26.–27.5. Sommittelua, perspektiiviä ja tekniikkaan perehtymistä eri välinein

Opettaja
Kuvataiteilija Pertti Karjalainen

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- käyttää piirtämistä taiteellisena ilmaisumuotona
- valita omaan ilmaisuunsa sopivia piirtämisen välineitä ja tekniikoita
- kuvata ympäröivää todellisuutta havaintojen pohjalta piirtäen
- soveltaa taitojaan mielikuvituksen tuottamien todellisuuksien kuvaamiseen

Sisältö 
Havaintoon pohjautuvaa piirtämistä ulko- ja sisätiloissa. Elävän mallin piirustusta sekä perspektiiviopin soveltamista tilan hahmottamisessa. Erilaisten piirustusmateriaalien käyttö.

Toteutus ja työmuodot 
Ohjatut harjoitukset ja kritiikki 84 h, itsenäinen työskentely 105 h

Vaadittavat suoritukset 
Aktiivinen läsnäolo ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.

Arviointi 
Hyväksytty/hylätty

Estetiikka 3 op

Aikataulu

Huom. luennot järjestetään etäopetuksena!

23.3.2023 klo 17.30–20.00 (sis. 15 min. tauko): Johdanto & estetiikan peruskysymyksiä
30.3.2023 klo 17.30–19.00: Lisää estetiikan peruskykysymyksiä
6.4.2023 klo 17.30–19.00: Taiteenteorian historiaa antiikin Kreikasta 1700-luvulle
13.4.2023 klo 17.30–19.00: Valistusajan estetiikka
20.4.2023 klo 17.30–19.00: Romantiikka ja saksalainen idealismi
4.5.2023 klo 17.30–19.00: Eksistentiaalinen estetiikka
11.5.2023 klo 17.30–19.00: Fenomenologinen estetiikka
25.5.2023 klo 17.30–19.00: Pragmatistinen estetiikka
1.6.2023 klo 17.30–19.00: Taidemaailma ja taiteen kenttä
8.6.2023 klo 17.30–19.00: Arjen estetiikka, ympäristöestetiikka ja prosessiestetiikka

Opettaja
FT Johan Kalmanlehto

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tarkastella taiteen, yhteiskunnan ja arjen ilmiöitä historiallisen estetiikan kautta
- ymmärtää ja soveltaa estetiikan peruskäsitteistöä ja kysymyksenasetteluja

Sisältö 
Estetiikan historian esittely ja kriittinen näkökulma. Estetiikan peruskäsitteistö ja estetiikan problematiikka; estetiikan ja taiteen suhde.

Toteutus ja vaadittavat suoritukset 
Luennot Zoomissa/Teamsissä 21 h, essee tai luentopäiväkirja.

Kirjallisuus ja muu materiaali
Ilmoitetaan kurssin alussa.

Arviointi 
5-1/hylätty

Maalauksen työpaja 7 op

Aikataulu

Perjantaisin 16.30-20.30 ja lauantaisin 9-15

Akryylimaalaus (Pertti Karjalainen)
18.-19.8., 25.-26.8. Maisemamaalaus
8.-9.9., 15.-16.9. Mallimaalaus

Öljyvärimaalaus (Minja Revonkorpi)
40 (6.-7.10.)
43 (27.-28.10.)
45 (10.-11.11.)
47 (24.-25.11.)

Opettaja
Kuvataiteilijat Pertti Karjalainen ja Minja Revonkorpi

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- valita itselleen sopivia maalaustekniikoita oman ilmaisunsa mahdollistamiseksi
- soveltaa väri- ja perspektiivioppia omiin ilmaisullisiin tarpeisiinsa
- käyttää erilaisia maalausmateriaaleja asianmukaisella tavalla

Sisältö 
Perehtyminen maalauksen ilmaisullisiin mahdollisuuksiin eri maalaustekniikoiden kautta.

Toteutus ja työmuodot 
Ohjatut harjoitukset ja kritiikki 84 h, itsenäinen työskentely 105 h.

Vaadittavat suoritukset
Aktiivinen läsnäolo ja harjoitustöiden hyväksytty suorittaminen.

Arviointi 
Hyväksytty/hylätty

Ekskursio: Taide ja julkinen tila sekä ajankohtaisia näyttelyitä 2 op

Aikataulu
Pohjustusluennot 7.9. ja 12.9. klo 17.30-20.00 etäopetuksena.
Itsenäinen ekskursiomatka opettajan ohjeiden mukaan johonkin ehdotetuista kohteista oman aikataulun mukaan syksyn 2023 aikana.
Purku-/palautetilaisuus 16.12. klo 10-12.30 lähiopetuksena 

Opettaja
Kuvataiteilija, TaT Jouni Sarpola

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tarkastella julkista taidetta suhteessa ympäristöönsä
- saa käsityksen erilaisista julkisen taiteen tuotannollisista puolista
- tarkastella ajankohtaisia näyttelyitä

Sisältö 
Ekskursion tarkoituksena on tutustua julkisten tilojen taiteeseen, ajankohtaisiin näyttelyihin ja eri taiteilija/taideorganisaatioihin ekskursiopaikkakunnalla.

Toteutus ja työmuodot 
Luento, tutustuminen kohteisiin ja niitä koskeva keskustelu yhteensä 12-16 h.

Vaadittavat suoritukset 
Osallistuminen luennolle, ekskursiolle (itsenäinen matka oman aikataulun mukaan) ja matkapäiväkirjan tekeminen.

Arviointi 
Hyväksytty/hylätty

Taiteellinen ajattelu ja ilmaisu 16 op

Opettaja
Kuvataiteilija, TaT Jouni Sarpola ja kuvataiteilija Pertti Karjalainen

Rakenne ja aikataulu
Opintojakso koostuu seuraavista osista:

Ohjattu ja itsenäinen taiteellinen työskentely 10 op
Kuvataidekirjoittamisen työpajat 3 op
Taiteilijapuheenvuorot 1 op
Näyttelykäynnit ja niistä raportointi, näyttelyrakentaminen 2 op - Näyttelynrakennus alustavasti touko-kesäkuussa 2024

Opetuslauantai 1 - tammikuu 2024: 10-11.30 taitelijapuheenvuoro & 12.30-14.45 kuvataidekirjoittamisen työpaja

Opetuslauantai 2 - helmikuu 2024: 10-11.30 ryhmäohjaus & 12.30-14.45 kuvataidekirjoittamisen työpaja

Opetuslauantai 3 - maaliskuu 2024: 10-11.30 taitelijapuheenvuoro & 12.30-15.30 kuvataidekirjoittamisen työpaja

Opetuslauantai 2 - maaliskuu 2024: 10-11.30 ryhmäohjaus & 12.30-14.45 kuvataidekirjoittamisen työpaja

Opetuslauantai 5 - huhtikuu 2024: 10-11.30 taitelijapuheenvuoro & 12.30-15.30 kuvataidekirjoittamisen työpaja 

Opetuslauantai 6 - toukokuu 2024: 10-11.30 ryhmäohjaus & 12.30-15.30 kuvataidekirjoittamisen työpaja

Lisäksi näyttelynrakennus ja -purku sekä näyttelykäynnit.

Tarkempi aikataulu päivämäärineen ilmoitetaan myöhemmin, oikeus muutoksiin pidätetään. 

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- valita itselleen sopivia ilmaisumuotoja ja toteuttaa omaa taiteellista ajatteluaan niiden kautta
- tarkastella omaa taiteellista työskentelyään osana taidemaailman ilmiöitä ja keskusteluja

Sisältö 
Ohjattu ja itsenäinen taiteellinen työskentely, kuvataidekirjoittaminen, taiteilijapuheenvuorot ja näyttelykäynnit sekä näyttelyn suunnittelu ja rakentaminen.

Toteutus ja työmuodot 
Kurssi etenee säännöllisinä tapaamisina, jotka koostuvat ohjatusta työskentelystä, luennoista, näyttelykäynneistä ja itsenäisestä työskentelystä.

Vaadittavat suoritukset 
Aktiivinen osallistuminen ohjattuun opetukseen ja luentoihin sekä oman taiteellisen produktion suorittaminen hyväksytysti.

Arviointi 
5-1/hylätty

Suoritusmerkinnät, todistukset & hyväksiluku

Opintosuoritukset kirjataan Lapin yliopiston avoimen yliopiston opintorekisteriin. Opiskelija voi tarkastella suorituksiaan Lapin yliopiston Peppi-opintotietojärjestelmässä tai Oma Opintopolku -palvelussa. Opintojen suorittamisen jälkeen opiskelija voi tilata Lapin yliopiston avoimesta yliopistosta opintosuoritusotteen (avoin@ulapland.fi). Koko perusopintokokonaisuuden suorittanut opiskelija voi tilata LY:n avoimesta yliopistosta todistuksen.

Opinnot on mahdollista saada kiinnitettyä osaksi yliopistotutkinnon vapaasti valittavia opintoja hyväksilukumenettelyin. Tietoa hyväksiluvuista Kesäyliopiston verkkosivuilla.

Tiedustelut ja opintoneuvonta

Koulutussuunnittelija Jenni Panula-Ontto
+358 44 760 3725
jenni.j.panula-ontto(at)jyu.fi

Näytä kaikki kurssit.