Sosiaalipsykologian perusopinnot (25 op)

Paikka
Verkko-opinnot
Opettaja
Useita opettajia
Aika
14.9.2022 - 19.3.2023
Ilmoittautuminen alkaa
20.6.2022 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
31.8.2022
Ilmoittautuminen on päättynyt

Sosiaalipsykologian perusopinnot (25 op) ovat osa Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opintoja.

Opintomaksut ja ilmoittautuminen

Kokonaisuuden (25 op) opintomaksut yht. 275 €, JYU:n perustutkinto-opiskelijalle 250 € (ks. alennustiedot alla). Ilmoittautumisen yhteydessä maksetaan Kesäyliopiston osuus 50 € (JYU:n perustutkinto-opiskelialle 25 €). UEF:n avoimen yliopiston rekisteröintimaksut (yht. 225 €) maksetaan itse suoraan yliopistoon sitä mukaan, kun rekisteröityvät opintojaksoille (9 €/opintopiste). Tarkemmat ohjeet rekisteröitymisestä lähetetään infokirjeessä viim. 7.9.

Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelija voi saada Kesäyliopiston opintomaksusta 50 %:n alennuksen sillä edellytyksellä, että opinnot on sisällytettävissä opiskelijan perustutkintoon. Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan tulee toimittaa tästä HOPS-ohjaajan allekirjoittama todistus kesäyliopistoon. HUOM! Alennus ei koske UEF:n avoimen yliopiston rekisteröintimaksua (200 €). Lue lisää alennuksen ehdoista täältä.

HUOM! Ilmoittautuminen on sitova - tutustu ilmoittautumisohjeisiin sekä peruutusehtoihin ennen ilmoittautumista. Opintoihin otetaan rajattu osallistujamäärä ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujille lähetetään infokirje viikkoa ennen opintojen alkua.

Sisältö

Sosiaalipsykologia tarkastelee ihmisten toiminnan, ajattelutapojen, tunteiden ja identiteetin muodostumista suhteessa sosiaalisiin yhteisöihin ja yhteiskuntaan samoin kuin ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja ryhmäprosesseihin liittyviä ilmiöitä. Itä-Suomen yliopistossa sosiaalipsykologian erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät kysymykset.

Sosiaalipsykologian perusopintokokonaisuus tarjoaa opiskelijalle välineitä ymmärtää ihmisten arkipäivän ilmiöitä yhteiskunnallisissa yhteyksissään. Se auttaa vastaamaan muun muassa seuraavanlaisiin kysymyksiin: Kuinka ihmisille rakentuu kokemus minuudestaan ja suhteestaan muihin ihmisiin? Kuinka ihmiset selviytyvät suurista muutoksista elämänkulussaan? Kuinka ihmiset elävät ja toimivat yhdessä muiden ihmisten kanssa erilaisissa ryhmissä, organisaatioissa ja yhteisöissä? Miten ihmissuhteet ja ihmisten välinen vuorovaikutus voivat edistää koettua hyvinvointia?

Kohderyhmä

Sosiaalipsykologian opiskelu sopii sosiaalista hyvinvointia edistävissä auttamisammateissa toimiville ja erilaisissa työelämän kehittämis- ja henkilöstötehtävissä työskenteleville. Sosiaalipsykologian opiskelu antaa valmiuksia ja asiantuntijuutta esimerkiksi erilaisiin henkilöstöhallinnon, tiimiorganisaatioiden, markkinoinnin, rekrytoinnin, koulutuksen ja vuorovaikutustaitojen parissa suoritettaviin tehtäviin. Opinnot on tarkoitettu niin julkisella sektorilla (kunnat, valtio), yrityksissä kuin kolmannella sektorillakin (järjestöt, yhdistykset) toimiville sekä kaikille kiinnostuneille.

Sivuaineeksi sosiaalipsykologia soveltuu moniin eri tutkintoihin, mm. yhteiskunta- ja kauppatieteiden opiskelijoille.

Toteutustapa

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina. Opinnoissa käytetään UEF:n verkko-oppimisympäristö Moodlea. Opintojaksot Sosiaalipsykologian perusteet, Ryhmät ja vuorovaikutus ja Minuus ja elämänkulku ovat aikataulutettuja ja ne sisältävät erilaajuisia ja -tyyppisiä tehtäviä, jotka etenevät tietyn aikataulun mukaisesti. Nämä opintojaksot on mahdollista suorittaa ainoastaan syys- tai kevätlukukaudella (kts. opintojaksolle osoitettu ajankohta). Opintojaksot Suomalaisen yhteiskunnan ilmiöitä ja Näkökulmia ihmiseen ja hyvinvointiin suoritetaan kirjallisuuden verkkotenttinä. Vaihtoehtoisia tenttipäiviä on sekä syys- että kevätlukukaudelle. Opintojesi suunnitteluvaiheessa, tutustuthan opintojaksokohtaisiin aikatauluihin ja suoritustapoihin ja huomio kunkin opintojakson viimeinen ilmoittautumispäivä.

Opiskelun tukena toimii opintokokonaisuuden Moodle-oppimisympäristö, josta löytyy mm. yleisiä ohjeita opiskeluun, opintojaksotiedot sekä uutiset-palsta, jossa tiedotamme opintoihin liittyvistä asioista.

Opintojen rakenne

Johdanto sosiaalipsykologian opintoihin avoimessa yliopistossa lukuvuonna 2022-2023

YY00CS72 Sosiaalipsykologian perusteet 5 op, verkkokurssi, syksy 2022 (14.9. – 6.11.2022)
YY00CT20 Ryhmät ja vuorovaikutus 5 op, verkkokurssi, syksy 2022 (2.11. – 14.12.2022)
YY00CS71 Suomalaisen yhteiskunnan ilmiöitä 5 op, verkkotentti, syksy 2022 ja kevät 2023
5524108 Näkökulmia ihmiseen ja hyvinvointiin 5 op, verkkotentti, syksy 2022 ja kevät 2023
YY00CS73 Minuus ja elämänkulku 5 op, verkkokurssi, kevät 2023 (18.1. – 19.3.2023)

Perusopinnot suositellaan aloitettavan Sosiaalipsykologian perusteet -opintojaksosta.

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5. Tarkemmat arviointikriteerit julkaistaan Moodlessa.

Kurssikuvaukset

Sosiaalipsykologian perusteet (5 op)

Tavoitteet
Opiskelijat tuntevat sosiaalipsykologian tutkimuskohteen, peruskäsitteet ja tutkimussuuntaukset tieteenalana.

Sisältö
Tieteenalan käsitteelliset perusteet ja yleiset lähestymistavat.

Suoritustavat
Opintojakso sisältää erilaajuisia ja -tyyppisiä tehtäviä Moodle-oppimisympäristössä. Tehtävät etenevät tietyn aikataulun mukaisesti. Moodleen on kirjauduttava heti opintojakson aloituspäivänä. Ensimmäinen pienehkö oppimistehtävä tulee palauttaa jo ensimmäisen viikon loppuun mennessä.

Toteutustavat
Opintojakso suoritetaan verkossa. Huomioithan, että tämä opintojakso on aikataulutettu. Katso tarkempi aikataulu ja viimeinen ilmoittautumispäivä opintojen aika ja paikka -kohdasta.

Oppimateriaalit
Helkama, K. ym. Johdatus sosiaalipsykologiaan. Edita, 2020.
Moodle-ympäristössä ilmoitettava oheismateriaali.

Ajankohta
14.9. – 6.11.2022
Suositellaan suoritettavan ennen muita opintojaksoja.

Ryhmät ja vuorovaikutus (5 op)

Tavoitteet
Opiskelija tuntee ryhmien ja vuorovaikutuksen tutkimukseen liittyvän käsitteistön ja teoriaperinteet.

Sisältö
Perehtyminen ryhmäilmiöihin, ryhmiä sekä vuorovaikutusta koskeviin teorioihin ja tutkimussuuntauksiin sosiaalitieteissä.

Suoritustavat
Opintojakso sisältää erilaajuisia ja -tyyppisiä tehtäviä Moodle-oppimisympäristössä. Tehtävät etenevät tietyn aikataulun mukaisesti. Moodleen on kirjauduttava heti opintojakson aloituspäivänä. Ensimmäinen pienehkö oppimistehtävä tulee palauttaa jo ensimmäisen viikon loppuun mennessä.

Toteutustavat
Opintojakso suoritetaan verkossa. Huomioithan, että tämä opintojakso on aikataulutettu. Katso tarkempi aikataulu ja viimeinen ilmoittautumispäivä opintojen aika ja paikka -kohdasta.

Oppimateriaalit
Niemistö, R.: Ryhmän luovuus ja kehitysehdot. Palmenia. 1998 tai uudempi.
Pennington, D., & Ahokas, M. (2005). Pienryhmän sosiaalipsykologia. Gaudeamus.
Moodle-ympäristössä ilmoitettava oheismateriaali.

Ajankohta
2.11. – 14.12.2022

Suomalaisen yhteiskunnan ilmiöitä (5 op)

Tavoitteet
Opiskelijalla on opintojakson käytyään käsitys suomalaisen yhteiskunnan keskeisistä instituutioista sekä näiden historiasta ja muutoksesta.

Sisältö
Opintojaksolla tarkastellaan suomalaisen yhteiskunnan ajankohtaisia ilmiötä (esim. poliittinen järjestelmä, talous, perhe, työelämä ja väestö), näiden kehitystä sekä muutostrendejä.

Suoritustavat
Kirjallisuuden verkkotentti Moodle-oppimisympäristössä. Verkkotenttipäiviä on sekä syys- että kevätlukukaudella. Kirjallisuus tentitään yhdellä kertaa kokonaisuutena.

Toteutustavat
Verkkotentti

Oppimateriaalit
Tentitään kolme kirjaa seuraavista:
Anttila et al.: Luokan ääni ja hiljaisuus. Yhteiskunnallinen luokkajärjestys 2000-luvun alun Suomessa. Vastapaino, 2016.
Heikkinen & Tuomi.: Suomalainen elämänkulku. Tammi, 2000.
Niemelä: Hyvinvointipolitiikka. Sanoma Pro, 2010.
Purhonen: Suomalainen maku Kulttuuripääoma, kulutus ja elämäntyylien sosiaalinen eriytyminen, Gaudeamus, 2014.

Ajankohta
Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät:
Syyslukukaudella 2022: ti 30.8.2022, ti 11.10.2022, ke 7.12.2022
Kevätlukukaudella 2023: ti 24.1., ti 28.2., ti 4.4., ti 9.5., ti 6.6.

Verkkotentti on avoinna 24 tuntia alkaen tenttipäivänä klo 12.00 ja päättyen seuraavana päivänä klo 12.00. Tuona aikana opiskelija kirjautuu tenttiin valitsemanaan ajankohtana. Tentin tekemiseen on aikaa neljä tuntia.

Näkökulmia ihmiseen ja hyvinvointiin (5 op)

Tavoitteet
Opiskelijalla on valmius pohtia kriittisesti ihmiskäsityksiä ja hyvinvoinnin ulottuvuuksia.

Sisältö
Opintojakso johdattaa erilaisiin ihmiskäsityksiin ja hyvinvoinnin yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen avainteemoihin. Tarkastelun kohteina ovat ihmisyyden biologinen perusta, kulttuurinen vaihtelu, hyvinvoinnin lähtökohdat ja esteet, hyvinvointivaltio sekä yhteiskunnallinen eriarvoisuus.

Suoritustavat
Kirjallisuuden verkkotentti Moodle-oppimisympäristössä. Verkkotenttipäiviä on sekä syys- että kevätlukukaudella. Kirjallisuus tentitään yhdellä kertaa kokonaisuutena.

Toteutustavat
Verkkotentti

Oppimateriaalit
Suoritetaan tenttimällä kolme kirjaa:
Hänninen, V. & Aaltola, E. Ihminen kaleidoskoopissa. Gaudeamus, 2020. Kappaleet 4-14.
Kestilä, L. & Karvonen, S. (toim.) Suomalaisten hyvinvointi 2018. THL, 2019. Sivut 1-186 (Johdanto, Elinolot, Hyvinvointi ja hyvinvointierot) ja 332-346 (Yhteenveto).
Hari, R. ym. Ihmisen mieli. Gaudeamus, 2015.

Ajankohta
Vaihtoehtoiset verkkotenttipäivät:
Syyslukukaudella 2022: ti 30.8.2022, ti 11.10.2022
Kevätlukukaudella 2023: ti 17.1., 21.2., 28.3., ti 2.5., ti 6.6.

Verkkotentti on avoinna 24 tuntia alkaen tenttipäivänä klo 12.00 ja päättyen seuraavana päivänä klo 12.00. Tuona aikana opiskelija kirjautuu tenttiin valitsemanaan ajankohtana. Tentin tekemiseen on aikaa neljä tuntia.

Minuus ja elämänkulku (5 op)

Tavoitteet
Opiskelija tuntee minuuden, identiteetin ja elämänkulun tutkimukseen liittyvät tutkimusperinteet ja käsitteistön sosiaalitieteissä.

Sisältö
Minuuteen ja identiteettiin liittyvät käsitteet, teoriaperinteet ja tutkimusalueet. Elämänkulun käsite, ikävaiheet, narratiivisuus ja minuuteen liittyvät ongelmat nyky-yhteiskunnassa.

Suoritustavat
Opintojakso sisältää erilaajuisia ja -tyyppisiä tehtäviä Moodle-oppimisympäristössä. Tehtävät etenevät tietyn aikataulun mukaisesti. Moodleen on kirjauduttava heti opintojakson aloituspäivänä. Ensimmäinen pienehkö oppimistehtävä tulee palauttaa jo ensimmäisen viikon loppuun mennessä.

Toteutustavat
Opintojakso suoritetaan verkossa. Huomioithan, että tämä opintojakso on aikataulutettu. Katso tarkempi aikataulu ja viimeinen ilmoittautumispäivä opintojen aika ja paikka -kohdasta.

Oppimateriaalit
Cote, J. & Levine, C.: Identity formation, youth, and development: a simplified approach. Psychology Press, 2016.
Moodle-ympäristössä ilmoitettava oheismateriaali.

Ajankohta
18.1. – 19.3.2023

Suoritusmerkinnät, todistukset & hyväksiluku

Opintosuoritukset kirjataan Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opintorekisteriin. Opiskelija voi tarkastella suorituksiaan UEF:n Peppi-opintotietojärjestelmässä tai Oma Opintopolku -palvelussa. Opintojen suorittamisen jälkeen opiskelija voi ladata opintosuoritusotteen Pepistä tai tilata tilata sen UEF:n avoimesta yliopistosta sähköpostitse (avoinyliopisto@uef.fi). Lisää viestiin yksilöintitiedoiksi aina nimesi ja syntymäaikasi.

Kun olet suorittanut koko 25 op kokonaisuuden hyväksytysti, voit tilata koontitodistuksen verkkolomakkeella.

Opinnot on mahdollista saada kiinnitettyä osaksi yliopistotutkinnon vapaasti valittavia opintoja hyväksilukumenettelyin. Tietoa hyväksiluvuista Kesäyliopiston verkkosivuilla.

Tiedustelut ja opintoneuvonta

Koulutussuunnittelija Jenni Panula-Ontto
+358 44 760 3725
jenni.j.panula-ontto(at)jyu.fiNäytä kaikki kurssit.