Logopedian perusopinnot (25 op) 2023–2024

Paikka
Jyväskylän yliopisto, koulutuspaikka ilmoitetaan kutsussa
Opettaja
Useita opettajia
Aika
1.8.2023 - 31.12.2024
Ilmoittautuminen alkaa
29.5.2023 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
27.8.2023
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
775,00 €

HUOM. Ilmoittautuminen avataan 29.5.2023. Opintoryhmän lähitapaamisten (Jyväskylä) aikataulut julkaistaan viim. kesäkuun aikana.

Logopedian esittelytilaisuus pidetään 23.8.2023 klo 17.00 - 18.30 Zoomissa. Tilaisuus on tarkoitettu opintoihin ilmoittautuneille ja opiskelun aloittamista vielä harkitseville. Mukaan pääset tämän linkin kautta:

https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/tapahtumat/psykologian-ja-logopedian-opinnot-avoimena-yliopisto-opetuksena


Logopedian perusopinnot ovat osa Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan opintoja.

Logopedia on tieteenala, jonka tutkimuskohteena ovat kommunikoinnin ja nielemisen häiriöiden ilmenemismuodot, taustatekijät ja kuntoutus. Logopedian opinnoissa perehdytään normaaliin puheen, kielen ja vuorovaikutustaitojen kehitykseen, häiriöihin sekä logopediseen diagnostiikkaan ja kuntoutukseen. 

Turun yliopiston logopedian tutkimus on profiloitunut puheen, kielen ja kommunikoinnin häiriöiden kielelliskognitiivisten ja neurokognitiivisten ilmiöiden tutkimiseen. Muita tutkimuksen painopistealueita ovat monikielisyys ja monikulttuurisuus sekä arviointimenetelmien kehittäminen ja kuntoutuksen vaikuttavuustutkimukset.

Opintojen toteutus

Jyväskylän kesäyliopisto toteuttaa Logopedian perusopinnot 2023–2024 yhteistyössä Turun yliopiston Psykologian ja logpedian laitoksen kanssa.

Opintoihin sisältyy joitakin reaaliaikaisisa luentoja, mutta pääasiassa opetustallenteita, tuutorin vetämiä opintoryhmässä tehtäviä harjoituksia lähiopetuksena sekä itsenäisiä tehtäviä ja/tai tenttejä. 

Opintoryhmää ohjaa Turun yliopiston hyväksymä logopedi, jonka vetämänä toteutetaan käytännön harjoitukset ja kokoontumiset.

Opinnot alkavat syksyllä 2023 ja jatkuvat kolmen lukukauden ajan (syksylle 2024). Opintojaksokohtaiset aikataulut löydät kunkin kurssin kuvauksen yhteydestä.

Opintomaksut ja ilmoittautuminen

Opintomaksut yht. 775 € (JYU:n tutkinto-opiskelijoille 512,50 €, ks. alennusehdot alta) sis. Turun avoimen yliopiston rekisteröintimaksun 250 €.  Kesäyliopiston opintomaksuosuus 525 € (tai JYU:n opiskelijoille 262,50 €) on mahdollista maksaa kolmessa erässä, joista ensimmäinen (tai koko maksu) maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. Turun avoimen yliopiston rekisterimaksu 250 € maksetaan elo-syyskuussa avoimeen yliopistoon rekisteröitymisen yhteydessä.

Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelija voi saada Kesäyliopiston opintomaksusta 50 %:n alennuksen sillä edellytyksellä, että opinnot ovat sisällytettävissä opiskelijan perustutkintoon. Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan tulee toimittaa tästä HOPS-ohjaajan allekirjoittama todistus kesäyliopistoon. HUOM! Lue lisää alennuksen ehdoista täältä.

HUOM! Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu ilmoittautumisohjeisiin sekä peruutusehtoihin ennen ilmoittautumista. Osallistujille lähetetään infokirje viikkoa ennen opintojen alkua.

Opintokokonaisuus toteutuu, jos ilmoittautuneita on riittävästi. Kurssin peruuntumisesta ilmoitamme viimeistään viikkoa ennen opetuksen alkua.

Kurssikuvaukset

Logopedian perusteet 5 op

Osaamistavoitteet

Opintojakson käytyään opiskelija

 • ymmärtää logopedian tieteenalan sisällön sekä yhteydet lähitieteenaloihin
 • ymmärtää puheterapeutin rooliin kuuluvat perustehtävät ja mahdollisuudet toimia asiantuntijatehtävissä
 • ymmärtää kliinisen työn ja tutkimuksen välisen merkityksen
 • ymmärtää logopedian alan peruskäsitteistöä ja tuntee logopedian kannalta keskeisiä häiriöitä, arvioinnin ja kuntoutuksen perusperiaatteita sekä suuntauksia, jotka ohjaavat kliinistä työtä ja tutkimusta

Sisältö

Luennoilla ja harjoituksissa tutustutaan logopedian alaan ja sen käsitteistöön käymällä läpi seuraavia aihekokonaisuuksia:

 • logopedia tieteenalana, yhteydet lähitieteenaloihin, kliiniseen työhön ja tutkimukseen vaikuttavat suuntaukset
 • puheterapeutin rooli kliinisessä työssä ja logopedisen tutkimuksen edistäjänä
 • logopediset häiriöt ja niiden ennaltaehkäisy, arviointi ja kuntoutus

Toteutustavat

Verkko-opetus ja tutorryhmätapaamiset joko lähitapaamisina tai verkossa

Suoritustapa

Verkkoluennot, tutorryhmätapaamiset, kirjallisuus, oppimispäiväkirja, tentti

Opettaja

Kati Renvall

Oppimateriaalit

Owens, R. E., Farinella, K. A. & Metz, D. E., Introduction to Communication Disorders: A Lifespan Evidence-Based Approach (2015, 5. painos). Boston: Pearson.

Aikataulu (muutokset mahdollisia)

VIIKKO 37, 11.–17.9.2023

Verkko-opetus ti 12.9.2023 klo 18.00–19.30
- Kurssin orientaatio ja kirjan luku 1
- Ensimmäinen tutorryhmäkokoontuminen 3 t

Verkko-opetus to 14.9.2023 klo 18.00–19.30
- Kirjan luku 2

15.–24.9.2023
Luku 3: Puheen biologinen perusta (tallenne)
Luku 4: Lasten kielihäiriö / kehityksellinen kielihäiriö (tallenne)
Luku 5: Lukihäiriöt (tallenne)
Luku 6: Aikuisten kielihäiriöt: muistisairaudet (tallenne)

VIIKKO 39, 25.9.–1.10.2023

Toinen tutorryhmäkokoontuminen 2 t
- ennen seuraavaa luentoa
- opintoryhmä saa päättää tapaamisen ajankohdan ja toteutustavan (joko verkossa tai lähitapaamisena)

Verkko-opetus to 28.9.2023 klo 18.00–19.30
- Kirjan luku 6: Aikuisten kielihäiriöt: afasia sekä kurssiin liittyviin kysymyksiin vastaaminen

VIIKKO 40, 2.–8.10.2023

Kolmas tutorryhmäkokoontuminen 3 t
- opintoryhmä saa päättää tapaamisen ajankohdan ja toteutustavan (joko verkossa tai lähitapaamisena)

2.–12.10.2023
Luku 7: Änkytys (tallenne)
Luku 8: Ääni (tallenne)
Luku 10: Motoriset puhehäiriöt (tallenne)
Luku 11: Dysfagia (tallenne)

Verkko-opetus to 12.10.2023 klo 18.00–19.30
- Kirjan luku 12: Kuuloviat sekä kurssiin liittyviin kysymyksiin vastaaminen

13.–24.10.2023
Luku 13 (tallenne)
Kaksikielisyys (tallenne, tätä aihetta ei ole kirjassa)
TYKSin puheterapiapalveluiden esittely (tallenteet)

VIIKKO 42, 16.–22.10.2023

Neljäs tutorryhmäkokoontuminen 3 t

Verkko-opetus ti 24.10.2023 klo 18.00–19.30
- Yhteenveto sekä kurssiin liittyviin kysymyksiin vastaaminen

Moodle-kotitentti 1.11.2023 klo 18.00–21.00

Ensimmäinen uusintatentti 11.12.2023 klo 18.00–21.00

Kieli ja elämänkaari I  5 op

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelijat tuntevat logopedian tiedollisista perusteista (1) kielen omaksumiseen liittyviä teoreettisia viitekehyksiä ja (2) hypoteeseja sosiaalisen, sensorisen, motorisen ja kognitiivisen taitojen sekä ympäristötekijöiden suhteesta kielellisiin taitoihin. Teorioiden tukeminen antaa valmiudet logopedian arviointi- ja kuntoutusmenetelmien opiskelulle. Koulutusohjelman työelämätaidoista opiskelijat osoittavat vuorovaikutustaitojen ja oman työn hallinnan orastavaa osaamista.

Sisältö

Keskeisiin kielenkehityksen teorioihin tutustutaan luentojen, kirjallisuuden ja keskustelun kautta. Harjoitustehtävissä opiskelija havainnoi kehityksellisiä ilmiöitä tapausesimerkkien avulla sekä tutustuu esimerkkeihin alan tutkimuksesta.

Toteutustavat

Verkko-opetus ja tutorryhmätapaamiset joko lähitapaamisina tai verkossa

Suoritustavat

Verkkoluennot, tutorryhmätapaamiset, kirjallisuus, tentit

Opettajat

Essi Vastamäki ja Minna Lehtonen

Oppimateriaalit

Soveltuvin osin seuraava kirjallisuus: 

 • Hoff, E. (2014) Language development. 5 painos. Belmont, CA: Wadsworth.
 • Korpilahti, P., Aaltonen, O., & Laine, M. (2010). Kieli ja aivot: kommunikaation perusteet, häiriöt ja kuntoutus. Turun yliopisto, Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus.

Aikataulu (muutokset mahdollisia)

Aloitusluento 6.11.2023 klo 17.00–18.30 verkossa

VIIKKO 45

Moduulit 1–2

VIIKKO 46

Moduulit 3–4

VIIKKO 46 loppuviikko tai 47 alkuviikko

Tutorryhmätapaaminen verkossa tai lähitapaamisena 3 t

VIIKKO 47

Välitentti Moodlessa (kotitentti) to 23.11.2023 klo 18.00–20.00

VIIKKO 48

Moduulit 5–6

VIIKKO 49

Moduulit 7–9

VIIKKO 49 loppuviikko tai 50 alkuviikko

Tutorryhmätapaaminen verkossa tai lähitapaamisena 3 t

VIIKKO 50–51

16.12.2023 tai 18.–20.12.2023 välisenä aikana tutorryhmätapaaminen verkossa tai lähitapaamisena 2 t

Lopputentti (Moodle-kotitentti) ke 3.1.2024 klo 18.00–20.00

Kieli ja elämänkaari II  5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee varhaisen vuorovaikutuksen ja puheen ja kielen omaksumisen keskeiset elementit sekä perusteet kielen eri osa-alueiden, fonologian, leksikon, morfosyntaksin ja pragmatiikan kehittymisestä ja muuttumisesta elämänkaaren aikana. 

Sisältö

Luennoilla esitellään kokonaiskuva kielenkehityksen elämänkaaresta: puhutun ja kirjoitetun kielen sekä kommunikaation kehityksen perusteet, keskeiset teoriat ja kielen eri osa-alueiden kehitys ja muutokset ikääntyessä. Harjoitustehtävissä opiskelija havainnoi kielellisiä ilmiöitä elämänkaaren eri vaiheissa tapausesimerkkien avulla.

Toteutustavat

Verkko-opetus, seminaarit ja tutorryhmätapaamiset joko lähitapaamisina tai verkossa

Suoritustavat

Verkkoluennot, tutorryhmätapaamiset, seminaarit, kirjallisuus, tentti

Opettaja

Maija Vänninen

Oppimateriaalit

 • Niemitalo-Haapola, E., Haapala, S., Ukkola, S. & Dindar, K. (2020). Lapsen kielenkehitys: Vuorovaikutuksen, leikin ja luovuuden merkitys.
 • Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2012). Pienten sanat. (s. 13-142)
 • Menyuk, P, & M Brisk. (2005). "Language Development and Education: Children with Varying Language Experiences"; Chapter 7: Language Development in Middle Childhood: Ages 9–13; Chapter 9: Language Development in Adolescence – The High School Years (Ages 13–18)

Aikataulu (muutokset mahdollisia)

Aloitusluento ke 10.1.2024 klo 17.00–18.30 verkossa

VIIKKO 2

Fonologinen kehitys (tallenne)

VIIKKO 3

Leksikaalinen kehitys (tallenne)

VIIKKO 4

Morfologinen ja syntaktinen kehitys (tallenne)

VIIKKO 5

Pragmatiikan kehitys (tallenne)
Tapaaminen verkossa 1 t

VIIKKO 6

Lukemaan oppiminen (tallenne)
Seminaari 2 t

VIIKKO 7

Kouluikä ja nuoruus (tallenne)

VIIKKO 8

Aikuisuus ja ikääntyminen (tallenne)

VIIKKO 8 tai 9

Tapaaminen verkossa 1 t

VIIKKO 10

Seminaari 2

Moodle-kotitentti 13.3., 10.4. tai 22.5.2024 klo 18.00–19.30 (näistä valitaan yksi tenttikerta)

Anatomia ja fysiologia logopediassa 5 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ihmisen anatomiaa ja fysiologiaa logopedian tieteenalan näkökulmasta. Opiskelija osaa nimetä puheen tuottoon ja nielemisen kannalta keskeisimmät anatomiset rakenteet ja osaa kuvata puheen tuoton ja nielemisen fysiologisena toimintona.

Sisältö

Opiskeltavat osa-alueet ovat hengitys, ääni, artikulaatio, resonanssi, nieleminen, kuulemisen anatomia ja fysiologia sekä neuroanatomia ja -fysiologia.

Toteutustavat

Verkko-opetus, seminaarit ja tutorryhmätapaamiset joko lähitapaamisina tai verkossa

Suoritustavat

Verkkoluennot, tutorryhmätapaamiset, kirjallisuus, tentti

Opettaja

Tanja Makkonen

Oppimateriaalit

Seikel, J.A., King, D.W. & Drumright, D.G. Anatomy and physiology for speech language and hearing 5.painos (2015) tai 6. painos (2019). Uusin painos saatavilla myös e-kirjana. Lisäksi itseopiskelumateriaalit Moodlessa.

Aikataulu (muutokset mahdollisia)

VIIKKO 12

Johdantoluento 20.3.2024 klo 18.00–19.30 verkossa

VIIKKO 13

Hengitys (tallenne)

VIIKKO 14

Ääni (tallenne)

VIIKKO 15

Artikulaatio ja resonanssi
Tutorryhmätapaaminen verkossa 1 t

VIIKKO 16

Auditory system (tallenne)

VIIKKO 17

Nieleminen (tallenne)

VIIKKO 18

Neuroanatomia ja -fysiologia (tallenne)
Tutorryhmätapaaminen verkossa 1 t

VIIKKO 18-19

Kurssin sisältöihin liittyvät harjoitukset
Tutorryhmätapaaminen 3 t

Valvottu Moodle-tentti kesäyliopistolla 16.5., 17.6. ja 28.8.2024 klo 18.00–20.00

Introduction to Bilingualism 5 op

HUOM! Luento-opetus on englanniksi.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kaksi- ja monikielisen kehityksen periaatteita elämänkaaren eri vaiheissa ja niiden yhteiskunnallisia vaikutuksia. Lisäksi opiskelija ymmärtää kognitiivisen toiminnan merkityksen (muisti, tarkkaavaisuus, toiminnanohjaus) kaksikielisessä viestinnässä. Hän ymmärtää myös kaksi- ja monikielisyyden liittymäkohdat kommunikoinnin häiriöihin ja kuntoutukseen.

Sisältö

Luennoilla esitellään kaksi- ja monikielisyyden ilmenemistä elämänkaaren eri vaiheissa, keskeiset teoriat ja monikielisyyden asema yhteiskunnassa. Harjoitustehtävissä opiskelija havainnoi kaksikielisyyden ilmenemistä elämänkaaren eri vaiheissa tapausesimerkkien avulla.

Toteutustavat

Verkko-opetus, tutorryhmätapaamiset joko lähitapaamisina tai verkossa

Suoritustavat

Reaaliaikainen verkkoluento 2 t, tallenteet 24 kpl, tutorryhmätapaamiset, Moodle-kotitentti, posteriesitykset max 4 kpl

Opettaja

Raymond Bertram 

Oppimateriaalit

Ilmoitetaan myöhemmin

Aikataulu

Syys-lokakuu 2024

Suoritusmerkinnät, todistukset & hyväksiluku

Opintosuoritukset kirjataan Turun yliopiston avoimen yliopiston opintorekisteriin. Opiskelija voi tarkastella suorituksiaan Turun yliopiston Peppi-opintotietojärjestelmässä tai Oma Opintopolku -palvelussa. Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija voi tilata Turun yliopiston avoimesta yliopistosta opintosuoritusotteen (ohjeet annetaan myöhemmin). 

Opintojakso on mahdollista saada kiinnitettyä osaksi yliopistotutkinnon vapaasti valittavia opintoja hyväksilukumenettelyin. Tietoa hyväksiluvuista Kesäyliopiston verkkosivuilla.

Tiedustelut ja opintoneuvonta

Koulutussuunnittelija Jenni Panula-Ontto
+358 44 760 3725
jenni.j.panula-ontto(at)jyu.fi

Näytä kaikki kurssit.