Tanssipedagogiikan perusteet (25 op) 2024

Paikka
Jyväskylän Tanssiopisto
Opettaja
Vastaavana opettaja: tanssitaiteilija ja koreografi Maria Nurmela
Aika
27.1.2024 - 31.12.2024
Ilmoittautuminen on päättynyt

HUOM. Alla olevat tiedot on julkaistu ennakkotietoina. Opintojaksojen tarkemmat aikataulut ja toteutustavat julkaistaan kesän jälkeen. Myös ilmoittautuminen avataan myöhemmin.


Tanssipedagogiikan perusteet ovat osa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opintoja.

Sisältö

Opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa osallistujille perustiedot kehollisuudesta, tanssin monista muodoista, tanssin oppimisesta ja opettamisesta. Opintojen sisältö rakentuu osallistujien aiemman osaamisen ja kokemusten pohjalle ja syventää osallistujien käytännöllisiä taitoja. Tavoitteena on avata osallistujien omaa kehollista potentiaalia, syventää heidän kehollista tietoaan ja taitoaan sekä rohkaista jokaista tuottamaan omaa liikettään, tekemään havaintoja ja tulkintoja liikkeestä, tanssista ja kehollisuudesta niin ympäröivässä maailmassa yleensä kuin taiteen kontekstissakin. Tavoitteena on rakentaa avara käsitys tanssista osana kulttuuria ja yhteiskuntaa sekä kyky tuoda tanssi osaksi erilaisten yhteisöjen ja ryhmien arkea. Pedagoginen näkökulma kulkee mukana kaikissa jaksoissa. Tanssipedagogiikan perusteet (25 op) järjestetään Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opintosuunnitelman mukaisesti.

Kohderyhmä

Opintokokonaisuus soveltuu mm. opettajille, varhaiskasvattajille, nuoriso- ja sosiaalityöntekijöille, taide- ja liikunta-alan harrasteryhmien vetäjille ja muille kehollisuudesta, tanssitaiteesta ja tanssinopetuksesta kiinnostuneille. Tanssin ammattilaisille opinnot antavat lisäpätevyyttä tanssinopettajana toimimiseen. Opintoihin ei vaadita aiempaa tanssin tai taidepedagogiikan ammatillista koulutusta, mutta (vahvat) keholliset kokemukset tanssista ja liiketyöskentelystä on toivottavaa. Opinnot ovat korkeakoulutasoisia ja sisältävät monenlaista tutkivaa kehollista, mutta myös teoreettista työskentelyä, joten osallistujilla tulee olla riittävät valmiudet keholliseen mutta myös itsenäiseen ja kirjalliseen opiskeluun. 

Opintoihin osallistuminen edellyttää sitoutumista aikatauluihin. Opintoihin ilmoittautuneiden tulee ennen opintojen alkua palauttaa lyhyt kirjallinen ennakkotehtävä, jossa kartoitetaan opiskelijoiden motivaatiota ja ennakkotietoja sekä -taitoja (ohjeet lähetetään sähköpostitse kahden viikon sisällä ilmoittautumisesta). 

Jos olet epävarma soveltuvuudestasi opintoihin, ota yhteyttä matalalla kynnyksellä koulutussuunnittelijaan (yhteystiedot sivun lopussa).

Suoritustavat

Opintokokonaisuus koostuu neljästä sisältöalueesta (yhteensä 20 op) sekä omasta projektista (5 op). Omat projektit esitellään opintokokonaisuuden päättävässä seminaarissa. Koulutukseen sisältyy omatoimista työskentelyä ja kirjallisia välitehtäviä lähiopetusjaksojen ohessa.

Osallistujien tulee sitoutua opintojen aikatauluihin, sillä säännöllinen osallistuminen lähiopetukseen on välttämätöntä ja on myös edellytys opintosuorituksen saamiselle. HUOM! Kunkin jakson lähiopetuksesta voi olla pois enintään 25 %. Jos poissaolo ylittää 25 %, jakson suoritus keskeytyy. Poikkeuksena on lääkärintodistuksella osoitettu sairastuminen, mutta tässäkään tapauksessa koko jaksoa ei voi olla pois. Jokaisesta poissaolosta tehdään kaksi laajaa korvaustehtävää, joista toinen kirjallinen ja toinen toiminnallinen.

Opintojen alustava aikataulu (muutokset mahdollisia lokakuuhun 2023 asti): 

Kehon potentiaali 
27.–28.1.2024
24.–25.2.2024

Oma liike 
16.-17.3.2024
27.-28.4.2024

Tanssin monet muodot
24.-25.8.2024
21.-22.9.2024

Tanssin opettaminen ja oppiminen
12.-13.10.2024
16.-17.11.2024

Oma projekti - läpikäynti
14.-15.12.2024

Opettajat

Opintojen vastuuopettajana toimii tanssitaiteilija ja koreografi Maria Nurmela. Kokonaisuuden muut opettajat ovat Jyväskylän yliopiston liikuntapedagogiikan yliopistonlehtori Mariana Siljamäki, Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun tanssipedagogiikan professori Eeva Anttila sekä tanssitaiteilija ja yliopistontutkija Kai Lehikoinen.

Opintomaksut ja ilmoittautuminen

Opintomaksut ilmoitetaan myöhemmin.

Jyväskylän yliopiston perustutkinto-opiskelija voi saada Kesäyliopiston opintomaksusta 50 %:n alennuksen sillä edellytyksellä, että opinnot ovat sisällytettävissä opiskelijan perustutkintoon. Ilmoittautumisen yhteydessä opiskelijan tulee toimittaa tästä HOPS-ohjaajan allekirjoittama todistus kesäyliopistoon. HUOM! Alennus ei koske TaiY:n avoimen yliopiston rekisteröintimaksua. Lue lisää alennuksen ehdoista täältä.

HUOM! Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu ilmoittautumisohjeisiin sekä peruutusehtoihin ennen ilmoittautumista. 

Opiskelijat valitaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintoihin otetaan rajattu osallistujamäärä. Opintoihin ilmoittautuminen edellyttää sitoutumista lähiopetuksen aikatauluihin. Osallistujille lähetetään infokirje viikkoa ennen opintojen alkua.

Opintokokonaisuus toteutuu, jos ilmoittautuneita on riittävästi. Opintojen peruuntumisesta ilmoitamme viimeistään viikkoa ennen opetuksen alkua.

Palautteita vuoden 2021–2022 opiskelijoilta

"Koen kehittyneeni valtavasti! Koen oman tanssijuuteni ja opettajuuteni kehittyneen ja laajentuneen enemmän kuin odotinkaan. Opinnot tuntuivat minulle intensiiviseltä tutkimusmatkalta itseen ja tanssiin, unohtamatta pedagogista puolta. Edellä mainittujen asioiden lisäksi koen, että olen nyt oppinut perustelemaan tanssia ja sen kokonaisvaltaisia hyötyjä. Koen myös oppineeni opettamaan tanssia, vaikka minulla ei ennen opintoja ollut tanssin opettamisesta yhtään kokemusta."

"Käteen jäi vaikka mitä työkaluja tanssin opetukseen. Lisäksi löysin täysin uusia ulottuvuuksia tarkastella tanssia ja elämää."

"Itseä kiinnostaviin kysymyksiin sai vastauksia, taidepedagogiikan kentän tuntemusta sekä historiaa. Sain valmiuksia tarkastella omaa opettajuutta."

Kurssikuvaukset

17563010 Kehon potentiaali 5 op

Sisältö
Kehollisuus, kehotietoisuus ja somaattiset menetelmät. Aiheita käsitellään kokemuksellisesti ja käsitteellisesti. Erilaisin kehotietoisuuden harjoittamisen menetelmin syvennytään kehon kokemukselliseen ulottuvuuteen, aistimuksiin, hengitykseen, liikkeen orgaaniseen virtaavuuteen, kinesteettisiin ketjuihin ja eri kehonosien välisiin yhteyksiin. Kirjallisuuden ja luentojen avulla liitetään omia kokemuksia kehollisuuteen liittyviin filosofisiin ja teoreettisiin käsitteisiin. Omia kokemuksia sanallistetaan kirjoittamalla niihin, kirjallisuuteen ja luentoihin perustuva essee.

Suoritustapa
Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin (32 t), kirjallisuus ja essee

Opettajat 
Maria Nurmela, Mariana Siljamäki ja Eeva Anttila

17563020 Oma liike 5 op

Sisältö
Kehollinen ilmaisu, liikeimprovisaatio, kompositio. Aiheisiin syvennytään pääosin toiminnallisesti. Aloitetaan oman liikkeen tuottamisesta, kehollisen ilmaisun ja kehollisen vuorovaikutuksen harjoitteista ja näistä edetään erilaisten liikeimprovisaatioharjoitusten kautta kompositiotehtäviin. Näiden pohjalta luodaan oma soolo- tai ryhmäkompositio. Työskentelyä tukee kirjallinen ja visuaalinen oheismateriaali, keskustelut ja luennot.

Suoritustapa
Aktiivinen osallistuminen opetukseen (32 t), oma soolokompositio/ryhmäkompositio ja työskentelypäiväkirja

Opettajat
Maria Nurmela ja Mariana Siljamäki

17563030 Tanssin monet muodot 5 op

Sisältö
Tanssin tuntemus, tanssikulttuurit, tanssi esittävänä taiteena. Tällä lähiopetusjaksolla avataan katse tanssin moniin muotoihin ympäröivässä yhteiskunnassamme ja eri kulttuureissa. Aihetta lähestytään katsauksella tanssin historiaan, josta edetään tanssianalyysin perusteisiin. Katsotaan tanssiesityksiä ja harjaannutaan tanssin katsomiseen ja siitä kirjoittamiseen. Tehdään havaintoja tanssista niin esittävänä taiteena, mediakulttuurin osana kuin yhteisöllisen elämän osanakin.

Suoritustapa
Aktiivinen osallistuminen opetukseen (32 t), esitysten katsominen, kirjallisuus ja kirjalliset tehtävät esitysten pohjalta

Opettajat 
Maria Nurmela ja Kai Lehikoinen 

17563040 Tanssin oppiminen ja opettaminen 5 op

Sisältö
Oppimistyylit, oppimisteoriat, erilaiset lähestymistavat tanssin opettamiseen. Tällä jaksolla siirretään huomio omasta oppimisesta tanssin opettamiseen. Tutustutaan erilaisiin tanssipedagogisiin lähestymistapoihin ja pohditaan kriittisesti tanssipedagogiikan perinteisiä, opettajajohtoisia menetelmiä. Syvennytään vuorovaikutteisiin ja dialogisiin lähestymistapoihin ja siihen, miten heterogeenisissä ryhmissä on mahdollista ottaa huomioon jokaisen oppilaan yksilölliset taipumukset ja tarpeet sekä kannustaa jokaista oppijaa löytämään omat vahvuutensa tanssin parissa.

Suoritustapa
Aktiivinen osallistuminen opetukseen (32 t), kirjallisuus ja essee

Opettajat 
Maria Nurmela, Mariana Siljamäki ja Eeva Anttila

17563050 Oma projekti: lopputyö 5 op

Sisältö
Omaa projektia suunnitellaan kevään jaksoista lähtien, ja sen toteutus tapahtuu syksyn aikana lähiopetusjaksojen ulkopuolella. Oma projekti on opetuskokeilu, joka tähtää pienimuotoiseen esitykselliseen tapahtumaan. Tarkoituksena on dokumentoida prosessin kulkua eri tavoin: kirjallisesti (oma työpäiväkirja, osallistujien kokemukset) ja kuvallisesti (valokuvat, video). Koulutuksen päättyessä jokainen osallistuja laatii portfolion omasta projektistaan ja esittelee sen sekä mahdollisen videotaltioinnin viimeisellä lähiopetusjaksolla (16 t).

Suoritustapa
Itsenäinen työskentely (oma opetusprojekti), työpäiväkirja ja portfolio

Ajankohta
Koko opintojen ajan. Kurssin päättävä lähiopetusjakso joulukuussa 2024.

Opettajat 
Maria Nurmela ja Mariana Siljamäki

Suoritusmerkinnät, todistukset & hyväksiluku

Opintosuoritukset kirjataan Taideyliopiston avoimen yliopiston opintorekisteriin. Opiskelija voi tarkastella suorituksiaan Oma Opintopolku -palvelussa. Kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija voi tilata Taideyliopiston avoimesta yliopistosta (avoin.oppilaitokset@uniarts.fi) opintosuoritusotteen. 

Opintojakso on mahdollista saada kiinnitettyä osaksi yliopistotutkinnon vapaasti valittavia opintoja hyväksilukumenettelyin. Tietoa hyväksiluvuista Kesäyliopiston verkkosivuilla.

Tiedustelut ja opintoneuvonta

Koulutussuunnittelija Jenni Panula-Ontto
+358 44 760 3725
jenni.j.panula-ontto(at)jyu.fi

Näytä kaikki kurssit.