Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus - Basics in Psychophysical Psychotherapy 30 op, 12.10.2022-21.4.2023, hakuaikaa on jatkettu 25.9.2022 saakka

Paikka
Jyväskylä, koulutuspaikka ilmoitetaan sähköpostiviestillä / kutsukirjeessä
Opettaja
Mannila Laura ja Lammi Mirka
Aika
12.10.2022 - 21.4.2023

ke 09.00 - 16.00
to 09.00 - 16.30
pe 09.00 - 15.30
Ilmoittautuminen alkaa
29.12.2020 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
25.9.2022
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
1930,00 €


Olemme jatkaneet koulutuksen hakuaikaa 25.9.2022 saakka!

Koulutukseen haetaan erillisellä hakemuksella kts. kohta "koulutukseen haku ja opikelijoiden valinta"
HUOM! Ilmoittaudu koulutukseen myös "ilmoittaudu nyt" -painikkeen kautta, jotta yhteystietosi välittyvät kesäyliopistolle. Opiskelupaikka ja ilmoittautuminen vahvistetaan hakuprosessin jälkeen.


Kuinka autan asiakasta havainnoimaan kehollisia kokemuksiaan? Entä kuinka autan häntä niin positiivisten kuin negatiivistenkin tunteiden käsittelyssä?

Psykofyysisen psykoterapian koulutuksessa käsitellään mm. näitä teemoja perehdyttäessä psykofyysisen lähestymistavan perusteisiin. Koulutuksessa tutustutaan erilaisiin kehollisiin menetelmiin sekä syvennytään teoriaan. 

Koulutuksen laajuus: 30 op

Kohderyhmä 

Koulutus on suunnattu psykoterapeuteille, psykologeille, psykiatreille, yleislääkäreille sekä psykoterapiakoulutuksessa oleville opiskelijoille. Myös sosiaalityöntekijät, fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja muut soveltuvat, psykofyysisestä asiakastyöstä kiinnostuneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat hakea koulutukseen.

Opetuskieli

Opetuskieli on suomi.

Tavoite

Psykofyysisen psykoterapian perusteiden koulutus on integratiivinen menetelmäkoulutus, joka pohjaa George Downingin kehittämään kehokeskeisen terapian menetelmään. Asiakkaita autetaan muuttamaan sekä ajatusmallejaan että kehollisen järjestäytymisen tapojaan. Apuna käytetään myös mindfulnessin ja mentalisaation työtapoja.

Menetelmää voidaan käyttää sekä aikuisten että lasten kanssa työskentelyssä. Psykofyysistä terapiaa voidaan tehdä sekä lyhytterapian että pitkien terapioiden puitteissa. Eri suuntausten (kognitiivinen, ratkaisukeskeinen, psykodynaaminen, gestalt, perheterapia jne.) ammattilaiset voivat helposti yhdistää kehokeskeisen terapian työtapoja omaan viitekehykseensä.

Koulutuksen tavoitteena on oppia:

 • auttamaan asiakkaita havainnoimaan kehollisia kokemuksiaan
 • auttamaan asiakkaita sanoittamaan kehollisia kokemuksiaan 
 • motivoimaan asiakkaita, joita kehollisen kokemuksen tarkastelu pelottaa tai arveluttaa
 • auttamaan asiakkaita säätelemään tunteitaan ja vireystilojaan 
 • auttamaan asiakkaita löytämään uusia kehon järjestäytymisen tapoja ja selviytymiskeinoja, joiden avulla tulla toimeen vaikeiden oireiden kuten itsetuhoisuuden, syömishäiriöiden, riippuvuuksien ja traumaperäisten oireiden kuten takaumien ja dissosiaatiotilojen kanssa 
 • auttamaan asiakkaita vaikuttamaan keholliseen olemiseensa ja ilmaisuunsa tavoilla, jotka mahdollistavat toimivamman vuorovaikutuksen muiden ihmisten kanssa
 • yhdistämään mindfulness-tekniikoita keholliseen työskentelyyn
 • huomioimaan verbaalisen kommunikaation lisäksi terapiasuhteen keholliset aspektit 
 • kuljettamaan kehollista fokusta läpi terapiaprosessin

Kouluttajat

Laura Mannila, psykoterapeutti, työnohjaaja
Mirka Lammi, KAT (YET), PSM, psykoterapeutti ja työnohjaaja

Lähiopetuspäivät ja aikataulu

Opetus keskiviikkoisin klo 9.00-16.00, torstaisin klo 9.00-16.30 ja perjantaisin klo 9.00-15.30.

 • 12.-14.10.2022
 • 30.11.-2.12.2022
 • 1.-3.2.2023
 • 8.-10.3.2023
 • 19.-21.4.2023, Kirjallisuus ja päätösseminaari

Sisältö:

Seminaari 1. Kehollisten menetelmien yhdistäminen verbaaliseen terapiaan

Seminaarissa demonstroimme ja harjoittelemme erilaisia kehollisia tekniikoita. Painopiste on siinä, miten käytämme kehollisia menetelmiä verbaalisen terapiatyöskentelyn rikastamiseen ja syventämiseen. Seminaarissa opettelemme strukturoimaan kehollisia menetelmiä sisältävää terapiatuntia. Harjoittelun lisäksi valotetaan kehopsykoterapian / psykofyysisen psykoterapian teoreettista perustaa.

Seminaari 2. Keholliset menetelmät ja vuorovaikutus

Psykofyysinen psykoterapia keskittyy auttamaan asiakkaita heidän tärkeissä vuorovaikutussuhteissaan: puolison, lapsen, muiden perheenjäsenten, ystävien tai kollegoiden kanssa. Lasten ja nuorten terapiassa keskitytään sekä vertaissuhteisiin että perhesuhteisiin. Tässä seminaarissa tarkastelemme sitä, miten terapeutti voi työskennellä yksilöterapiassa potilaan vuorovaikutussuhteiden kanssa. Käymme sekä kokemuksellisesti että teoreettisesti läpi terapeutin ja potilaan välistä suhdetta ja siihen liittyviä käsitteitä (transferenssi, vastatransferenssi, mentalisaatio, empatia).

Seminaari 3. Keholliset menetelmät tunteiden säätelyssä

Keholliset menetelmät voivat olla erittäin hyödyllisiä tunteiden säätelyn opettelussa. Tässä seminaarissa opettelemme sitä, miten potilaita voi auttaa sietämään ja rauhoittamaan vaikeita tunteita ja vahvistamaan positiivisia tunteita. Tutustumme myös kehollisiin säätelykeinoihin, jotka voivat auttaa tulemaan toimeen vaikeiden oireiden, kuten itsetuhoisuuden, raivon tunteiden, päihdeongelmien ja paniikkikohtausten kanssa. Tutustumme itsesäätelyn että vuorovaikutteisen säätelyn käsitteisiin ja harjoittelemme säätelyä sekä potilaan auttamiseksi että terapeutin työssäjaksamisen tukemiseksi.

Seminaari 4. Traumaseminaari

Keholliset menetelmät tarjoavat erityisiä työtapoja työskentelyyn traumatisoituneiden potilaiden kanssa. Harjoittelemme keinoja, joiden avulla potilasta voidaan auttaa selviytymään takaumien, painajaisten, turtumustilojen ja traumaan liittyvän itsetuhoisen käytöksen kanssa. Kehollisin työtavoin voidaan myös oppia vireystilan säätelyä ja vakauttamista, työstää traumamuistoja sekä auttaa potilaita löytämään uudenlaisia toimintamalleja vuorovaikutussuhteissa traumaperäisten defensiivisten mallien sijaan. Tämän jakson aikana opiskelijat myös esittelevät toisilleen lukemaansa kirjallisuutta ja sen pohjalta kirjoittamansa referaatit.

Seminaari 5. Lopputyö- ja lopetusseminaari

Tässä seminaarissa jaetaan kokemuksia ja oivalluksia koulutuksen kirjallisten lopputöiden pohjalta. Seminaarin tavoitteena on vetää yhteen aiemmissa seminaareissa ja kirjallisuuden pohjalta opittua sekä ideoida sitä, miten kukin voi soveltaa koulutuksen antia omassa työssään. Seminaari on koulutuksen viimeinen, joten toisena teemana on prosessin lopetus ja reflektointi. Teemme myös kokemuksellista, kehollista työskentelyä. Lopetusseminaariin kuuluu loppujuhla ja todistusten jako 

Kuvaus:

Koulutuksen suoritettuaan osallistuja osaa

 • ohjata asiakkaita havainnoimaan kehollisia kokemuksiaan
 • ohjata asiakkaita sanoittamaan ja reflektoimaan kehollisia kokemuksiaan
 • motivoida asiakkaita, joita kehollisen kokemuksen tarkastelu pelottaa tai arveluttaa
 • auttaa asiakkaita tunnistamaan ja säätelemään tunteitaan ja vireystilojaan
 • ohjata asiakkaita löytämään uusia kehon järjestäytymisen tapoja ja säätelykeinoja, joiden avulla tulla toimeen vaikeidenkin oireiden kanssa
 • ohjata asiakkaita vaikuttamaan keholliseen olemiseensa ja ilmaisuunsa tavoilla, jotka mahdollistavat toimivamman vuorovaikutuksen muiden ihmisten kanssa
 • yhdistää läsnäolon ja kehotietoisuuden suhtautumistapoja työskentelyynsä
 • havainnoida ja tuoda työskentelyyn sanallisen kommunikaation lisäksi terapiasuhteen kehollisia näkökulmia

Psykofyysisessä psykoterapiassa voidaan puhumisen lisäksi työskennellä kehollisin menetelmin. Huomiota kiinnitetään kehotietoisuuteen ja sanattomaan vuorovaikutukseen. Lue lisää Psykofyysinen psykoterapia ry:n sivuilta: http://www.psykofyysinenpsykoterapia.fi/

Kirjallisuus

 • Seminaarikirjallisuuteen perehtyminen 1 000 sivua (sis. muiden referaattien lukeminen)
 • Kirjallisuusreferaatti 2 sivua (200 sivua luettavaa + kirjoittaminen)
 • Lopputyö 12-15 sivua (seminaarien, kirjallisuuden, harjoittelun ja oppimispäiväkirjan pohjalta)
 • Oppimispäiväkirja 10 sivua, jossa reflektoidaan itsenäistä harjoittelua asiakastyössä ja pienryhmätyöskentelyä seminaarien välissä
 • Itsenäinen verkko-opetus
 • Oppimisympäristöön tutustuminen 5 h
 • Toiminnallinen verkko-opiskelu (mm. keskustelut ja kommentoinnit) 12 h


Tuntimäärät

 • Lähiopetus 120 h ja itsenäinen työskentely 42 h
 • Luento-opetusta, ryhmäkeskustelua, kehollisia harjoituksia, menetelmädemonstraatioita (vuorovaikutteinen luento) 60 h
 • Pienryhmäharjoittelua (harjoitukset ohjattuna ja oman työn osana) 36 h + 24 h
 • Lopputöiden esittelyt (seminaarit ja oman osaamisen esittely) 24 h + 6 h
 • Itsenäistä pienryhmätyöskentelyä seminaarien välissä 12 h

Suoritustapa 

Seminaarit perustuvat kokemukselliseen oppimiseen. Opiskelijat työskentelevät pareissa ja pienryhmissä harjoitellen erilaisia kehollisia työskentelymenetelmiä. Pienryhmätyöskentelyn kautta on mahdollista saada kokemuksia niin potilaan, terapeutin kuin havainnoijankin rooleista. Käytännön harjoittelun lisäksi opetus sisältää teoriaa, keskustelua ja opetuksellisia työskentelydemonstraatioita.

Seminaarien lisäksi koulutusvaatimuksiin kuuluu opitun reflektointiin ja harjoitteluun keskittyvät pienryhmätapaamiset seminaarien välillä, kirjallisuusreferaatin (1-2 s.) laatiminen sekä kirjallinen lopputyö (6-10 s.).

Arviointi

Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Osaamisen arvioinnin perustana on aktiivinen osallistuminen seminaariopetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn. Oppimista arvioidaan läpi koko koulutusprosessin jatkuvassa dialogissa opiskelijan kanssa. Osaamista osoitetaan myös kirjallisuusreferaatin ja kirjallisen lopputyön avulla. Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija on osoittanut:

 • ymmärtävänsä psykofyysisen näkökulman keskeiset perusteet
 • kykenevänsä reflektoimaan psykofyysisen näkökulman soveltamista omassa työssään
 • kykenevänsä arvioimaan työskentelynsä eettisyyttä ja turvallisuutta psykofyysisessä kehyksessä
 • perehtyneensä riittävästi koulutuksen kirjallisuuteen
 • kykenevänsä yhdistämään oman ammattinsa teoreettista kehystä psykofyysiseen työskentelyyn
 • kykenevänsä itse arvioimaan kehittymistään edellä mainituissa osaamisen alueissa

Lisätietoa koulutuksesta

Koulutuksen kirjallisuus käsitellään pienryhmissä ja kaikkien ei tarvitse lukea kaikkea. Kirjallisuutta on sekä englannin- että suomenkielistä. Rajallinen englannin kielen taito ei ole esteenä kirjallisuuden osalta, koska kirjallisuusseminaariin voi oman valinnan mukaan valita suomenkielisen tai englanninkielisen teoksen. Seminaarissa ideana on, että jaetaan kirjallisuuden antia toisille.

Koulutukseen haku ja opiskelijoiden valinta

Koulutukseen valitaan 25.9.2022 mennessä saapuneiden erillisten hakemusten perusteella 24 osallistujaa ja opiskelupaikka vahvistetaan heinäkuun loppuun mennessä 2022. Valintaperusteita ovat hakijan koulutus, työkokemus, kokemus psykofyysisistä menetelmistä ja motivaatio.

Hakulomake: https://forms.office.com/r/tmeBVjiUxr

HUOM! Ilmoittaudu koulutukseen myös "ilmoittaudu nyt" -painikkeen kautta, jotta yhteystietosi välittyvät kesäyliopistolle. Opiskelupaikka ja ilmoittautuminen vahvistetaan hakuprosessin jälkeen.

Hinta:

1930 €, koulutusmaksu maksetaan 3 erässä ja se laskutetaan seuraaavasti:

 1. erä, 930 €, eräpäivä 12.10.2022
 2. erä, 500 €, eräpäivä 15.12.2022
 3. erä, 500 €, eräpäivä 15.2.2023

Koska osallistujat valitaan hakemusten perusteella, ei koulutusmaksua makseta/laskuteta ennen ryhmään valintaa.

Muutokset mahdollisia.

.........

Näytä kaikki kurssit.