Psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus - Basics in Psychophysical Psychotherapy 30 op, 12.10.2022-21.4.2023

Paikka
Jyväskylä, koulutuspaikka ilmoitetaan sähköpostiviestillä / kutsukirjeessä
Opettaja
Mannila Laura ja Lammi Mirka
Aika
12.10.2022 - 21.4.2023

ke 09.00 - 16.00
to 09.00 - 16.30
pe 09.00 - 15.30
Ilmoittautuminen alkaa
29.12.2020 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
7.10.2022
Ilmoittautuminen on päättynyt


Koulutus toteutuu suunnitellun aikataulun mukaan ja olemme jatkaneet koulutuksen hakuaikaa 7.10.2022 saakka!

Koulutukseen haetaan erillisellä hakemuksella kts. kohta "koulutukseen haku ja opikelijoiden valinta"
HUOM! Ilmoittaudu koulutukseen myös "ilmoittaudu nyt" -painikkeen kautta, jotta yhteystietosi välittyvät kesäyliopistolle. Opiskelupaikka ja ilmoittautuminen vahvistetaan hakuprosessin jälkeen.


Koulutuksen kuvaus

Psykofyysisen psykoterapian perusteiden koulutus on integratiivinen menetelmäkoulutus, joka pohjaa George Downingin kehittämään kehokeskeisen terapian menetelmään. Asiakkaita autetaan muuttamaan sekä ajatusmallejaan että kehollisen järjestäytymisen tapojaan. Apuna käytetään myös tietoisen hyväksyvän läsnäolon ja mielentämisen työtapoja. Menetelmää voidaan käyttää sekä aikuisten että lasten kanssa työskentelyssä.

Psykofyysisessä psykoterapiassa voidaan puhumisen lisäksi työskennellä kehollisin menetelmin. Huomiota kiinnitetään kehotietoisuuteen ja sanattomaan vuorovaikutukseen. Kehokeskeistä lähestymistapaa voidaan hyödyntää sekä lyhyt- että pidempikestoisissa työskentelysuhteissa.

Eri suuntausten (kognitiivinen, ratkaisukeskeinen, psykodynaaminen, gestalt, perheterapia jne.) ammattilaiset voivat yhdistää kehokeskeisen lähestymistavan työtapoja omaan viitekehykseensä.

Lue lisää Psykofyysinen psykoterapia ry:n sivuilta: http://www.psykofyysinenpsykoterapia.fi/


Kohderyhmä 

Koulutus on suunnattu psykoterapeuteille, psykologeille, psykiatreille, yleislääkäreille sekä psykoterapiakoulutuksessa oleville opiskelijoille. Myös sosiaalityöntekijät, fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja muut soveltuvat, psykofyysisestä asiakastyöstä kiinnostuneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat hakea koulutukseen.


Ydinsisältö

Psykofyysisen psykoterapian teoreettinen tietoperusta

Psykofyysisen psykoterapian menetelmäosaaminen:

 • Kehollisten menetelmien yhdistäminen verbaaliseen terapiaan
 • Vuorovaikutusosaaminen: Keholliset menetelmät ja vuorovaikutus
 • Keholliset menetelmät tunteiden säätelyssä
 • Keholliset menetelmät traumatisoituneiden asiakkaiden kanssa

Psykofyysisen psykoterapian reflektio- ja eettinen osaaminen:

 • oman työskentelyn arviointi ja kehittäminen
 • eettinen ja turvallinen terapiatyöskentely 


Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa...

 • ohjata asiakkaita havainnoimaan kehollisia kokemuksiaan
 • ohjata asiakkaita sanoittamaan ja reflektoimaan kehollisia kokemuksiaan
 • motivoida asiakkaita, joita kehollisen kokemuksen tarkastelu pelottaa tai arveluttaa
 • auttaa asiakkaita tunnistamaan ja säätelemään tunteitaan ja vireystilojaan
 • ohjata asiakkaita löytämään uusia kehon järjestäytymisen tapoja ja selviytymiskeinoja, joiden avulla tulla toimeen vaikeidenkin oireiden kanssa
 • ohjata asiakkaita vaikuttamaan keholliseen olemiseensa ja ilmaisuunsa tavoilla, jotka mahdollistavat toimivamman vuorovaikutuksen muiden ihmisten kanssa
 • yhdistää läsnäolon ja kehotietoisuuden suhtautumistapoja työskentelyynsä
 • havainnoida ja tuoda työskentelyyn sanallisen kommunikaation lisäksi terapiasuhteen kehollisia näkökulmia


Ohjelma ja aikataulu

Opetus keskiviikkoisin klo 9.00-16.00, torstaisin klo 9.00-16.30 ja perjantaisin klo 9.00-15.30.

 • 12.-14.10.2022
 • 30.11.-2.12.2022
 • 1.-3.2.2023
 • 8.-10.3.2023
 • 19.-21.4.2023, Kirjallisuus ja päätösseminaari


Seminaarit

Seminaari I: Kehollisten menetelmien yhdistäminen keskusteluun perustuvaan työskentelyyn

Seminaarissa havainnollistamme ja harjoittelemme erilaisia kehollisia työskentelytapoja. Painopiste on siinä, miten käytämme kehollisia menetelmiä keskusteluun perustuvan työskentelyn rikastamiseen ja syventämiseen. Seminaarissa opettelemme strukturoimaan kehollisia menetelmiä sisältävää vuorovaikutusta. Harjoittelun lisäksi valotetaan kehopsykoterapian / psykofyysisen psykoterapian teoreettista perustaa.

Seminaari II: Keholliset menetelmät ja vuorovaikutus

Psykofyysinen psykoterapia keskittyy auttamaan asiakkaita heidän tärkeissä vuorovaikutussuhteissaan: puolison, lapsen, muiden perheenjäsenten, ystävien tai kollegoiden kanssa. Lasten ja nuorten terapiassa keskitytään sekä vertaissuhteisiin että perhesuhteisiin. Tässä seminaarissa tarkastelemme sitä, miten ammattihenkilö voi työskennellä potilaan vuorovaikutussuhteiden kanssa. Käymme sekä kokemuksellisesti että teoreettisesti läpi ammattihenkilön ja asiakkaan välistä suhdetta ja siihen liittyviä käsitteitä (transferenssi, vastatransferenssi, mielentäminen, empatia).

Seminaari III: Keholliset menetelmät tunteiden säätelyssä

Keholliset menetelmät voivat olla erittäin hyödyllisiä tunteiden säätelyn opettelussa. Tässä seminaarissa opettelemme sitä, miten asiakkaita voi auttaa sietämään ja rauhoittamaan vaikeita tunteita ja vahvistamaan tunteidensäätelytaitojaan. Tutustumme myös kehollisiin säätelykeinoihin, jotka voivat auttaa tulemaan toimeen haastavien tunteiden ja käyttäytymisen kanssa. Tutustumme itsesäätelyn että vuorovaikutteisen säätelyn käsitteisiin ja harjoittelemme säätelyä sekä asiakkaan auttamiseksi että ammattihenkilön työssäjaksamisen tukemiseksi.

Seminaari IV: Traumaseminaari

Keholliset menetelmät tarjoavat erityisiä työtapoja työskentelyyn traumaoireista kärsivien asiakkaiden kanssa. Harjoittelemme keinoja, joiden avulla asiakasta voidaan auttaa selviytymään traumaattisten kokemusten vaikutusten kanssa. Kehollisin työtavoin voidaan myös oppia vireystilan säätelyä ja vakauttamista, työstää traumamuistoja sekä auttaa potilaita löytämään uudenlaisia toimintamalleja vuorovaikutussuhteissa traumaperäisten defensiivisten mallien sijaan. Tämän jakson alussa opiskelijat myös esittelevät toisilleen lukemaansa kirjallisuutta ja sen pohjalta kirjoittamansa referaatit.

Seminaari V: Lopputyö- ja lopetusseminaari

Tässä seminaarissa jaetaan kokemuksia ja oivalluksia koulutuksen kirjallisten lopputöiden pohjalta. Seminaarin tavoitteena on vetää yhteen aiemmissa seminaareissa ja kirjallisuuden pohjalta opittua sekä ideoida sitä, miten kukin voi soveltaa koulutuksen antia omassa työssään. Seminaari on koulutuksen viimeinen, joten toisena teemana on prosessin lopetus ja reflektointi. Teemme myös kokemuksellista, kehollista työskentelyä. Lopetusseminaariin kuuluu loppujuhla ja todistusten jako.


Suoritustapa

Seminaarit perustuvat kokemukselliseen oppimiseen. Opiskelijat työskentelevät pareissa ja pienryhmissä harjoitellen erilaisia kehollisia työskentelymenetelmiä. Pienryhmätyöskentelyn kautta on mahdollista saada kokemuksia niin asiakkaan, terapeutin kuin havainnoijankin rooleista. Käytännön harjoittelun lisäksi opetus sisältää teoriaa, keskustelua ja opetuksellisia havainnollistuksia työskentelystä.

Seminaarien lisäksi koulutusvaatimuksiin kuuluu opitun reflektointiin ja harjoitteluun keskittyvät pienryhmätapaamiset seminaarien välillä, kirjallisuusreferaatin ja oppimispäiväkirjan laatiminen sekä kirjallinen lopputyö.

Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä.


Lähiopetus (n. 70 %) ja itsenäinen työskentely (n. 30 %). Opiskelu koostuu seuraavista oppimistavoista:

 • Luento-opetusta, ryhmäkeskustelua, kehollisia harjoituksia, menetelmädemonstraatioita (vuorovaikutteinen luento)
 • Pienryhmäharjoittelua (harjoitukset ohjattuna ja oman työn osana)
 • Lopputöiden esittelyt (seminaarit ja oman osaamisen esittely) 
 • Itsenäistä pienryhmätyöskentelyä seminaarien välissä 
 • Oppimisympäristöön tutustuminen
 • Toiminnallinen verkko-opiskelu (mm. keskustelut ja kommentoinnit)


Kirjallisuus ja kirjalliset tehtävät:

 • Seminaarikirjallisuuteen perehtyminen, n. 1 000 sivua (sis. muiden referaattien lukeminen)
 • Kirjallisuusreferaatti 2 sivua (200 sivua luettavaa + kirjoittaminen)
 • Lopputyö 12-15 sivua (seminaarien, kirjallisuuden, harjoittelun ja oppimispäiväkirjan pohjalta)
 • Oppimispäiväkirja 10 sivua, jossa reflektoidaan itsenäistä harjoittelua asiakastyössä ja pienryhmätyöskentelyä seminaarien välissä.


Osaamisen arviointi

Opiskelijan osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Osaamisen arvioinnin perustana on aktiivinen osallistuminen seminaariopetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn. Oppimista arvioidaan läpi koko koulutusprosessin jatkuvassa dialogissa opiskelijan kanssa. Osaamista osoitetaan myös kirjallisuusreferaatin ja kirjallisen lopputyön avulla.

Hyväksytty osaamisen arviointi edellyttää, että opiskelija osaa...

 • osoittaa perehtyneisyytensä psykofyysisen näkökulman tietoperustaan
 • reflektoida psykofyysisen näkökulman soveltamista omassa työssään
 • arvioida työskentelynsä eettisyyttä ja turvallisuutta psykofyysisessä kehyksessä
 • osoittaa perehtyneensä koulutuksen edellyttämällä tavalla annettuun kirjallisuuteen
 • osoittaa kykyä yhdistää oman ammattinsa teoreettista kehystä psykofyysiseen työskentelyyn
 • arvioida kehittymistään edellä mainituissa osaamisen alueissa


Kouluttajat

Laura Mannila, psykoterapeutti, työnohjaaja
Mirka Lammi, KAT (YET), PSM, psykoterapeutti ja työnohjaaja


Lisätietoa koulutuksesta

Koulutuksen kirjallisuus käsitellään pienryhmissä ja kaikkien ei tarvitse lukea kaikkea. Kirjallisuutta on sekä englannin- että suomenkielistä. Rajallinen englannin kielen taito ei ole esteenä kirjallisuuden osalta, koska kirjallisuusseminaariin voi oman valinnan mukaan valita suomenkielisen tai englanninkielisen teoksen. Seminaarissa ideana on, että jaetaan kirjallisuuden antia toisille.


Koulutukseen haku ja opiskelijoiden valinta

Koulutukseen valitaan 25.9.2022 mennessä saapuneiden erillisten hakemusten perusteella 24 osallistujaa ja opiskelupaikka vahvistetaan syyskuun loppuun mennessä 2022. Valintaperusteita ovat hakijan koulutus, työkokemus, kokemus psykofyysisistä menetelmistä ja motivaatio.

Hakulomake: https://forms.office.com/r/tmeBVjiUxr

HUOM! Ilmoittaudu koulutukseen myös "ilmoittaudu nyt" -painikkeen kautta, jotta yhteystietosi välittyvät kesäyliopistolle. Opiskelupaikka ja ilmoittautuminen vahvistetaan hakuprosessin jälkeen.


Hinta

1930 €, koulutusmaksu maksetaan 3 erässä ja se laskutetaan seuraaavasti:

 1. erä, 930 €, eräpäivä 12.10.2022
 2. erä, 500 €, eräpäivä 15.12.2022
 3. erä, 500 €, eräpäivä 15.2.2023

Koska osallistujat valitaan hakemusten perusteella, ei koulutusmaksua makseta/laskuteta ennen ryhmään valintaa.

Muutokset mahdollisia.

Näytä kaikki kurssit.