Psykofyysisen psykoterapian perusteet – Basics in Psychophysical Psychotherapy 30 op, 14.3.–28.9.2024

Paikka
Jyväskylä, koulutuspaikka ilmoitetaan sähköpostiviestillä / kutsukirjeessä
Opettaja
Lammi Mirka ja Lounela Mikko
Aika
14.3.2024 - 28.9.2024

to 09.00 - 16.00
pe 09.00 - 16.30
la 09.00 - 15.30
Ilmoittautuminen alkaa
3.8.2023 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
1.2.2024
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
2150,00 €

Psykofyysisen psykoterapian perusteet – Basics in Psychophysical Psychotherapy 30 op, 14.3.–28.9.2024

Koulutukseen haetaan erillisellä hakemuksella (ks. kohta "Koulutukseen haku ja opiskelijoiden valinta"). HUOM. Ilmoittaudu koulutukseen myös "Ilmoittaudu nyt"-painikkeen kautta, jotta yhteystietosi välittyvät kesäyliopistolle. Opiskelupaikka ja ilmoittautuminen vahvistetaan hakuprosessin jälkeen. Huomioithan jo hakuvaiheessa, että ilmoittautuminen on sitova.

Koulutuksen kuvaus

Psykofyysisen psykoterapian perusteiden koulutus on integratiivinen menetelmäkoulutus, joka pohjaa George Downingin kehittämään kehokeskeisen terapian menetelmään. Asiakkaita autetaan muuttamaan sekä ajatusmallejaan että kehollisen järjestäytymisen tapojaan. Apuna käytetään myös tietoisen hyväksyvän läsnäolon ja mielentämisen työtapoja. Menetelmää voidaan käyttää sekä aikuisten että lasten kanssa työskentelyssä.

Psykofyysisessä psykoterapiassa voidaan puhumisen lisäksi työskennellä kehollisin menetelmin. Huomiota kiinnitetään kehotietoisuuteen ja sanattomaan vuorovaikutukseen. Kehokeskeistä lähestymistapaa voidaan hyödyntää sekä lyhyt- että pidempikestoisissa työskentelysuhteissa.

Eri suuntausten (kognitiivinen, ratkaisukeskeinen, psykodynaaminen, gestalt, perheterapia jne.) ammattilaiset voivat yhdistää kehokeskeisen lähestymistavan työtapoja omaan viitekehykseensä.

Lue lisää Psykofyysinen psykoterapia ry:n sivuilta: http://www.psykofyysinenpsykoterapia.fi/

Kohderyhmä

Psykoterapeutit, psykologit, psykiatrit, yleislääkärit, psykoterapiakoulutuksessa olevat opiskelijat, sosiaalityöntekijät, fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja muut psykofyysisestä asiakastyöstä kiinnostuneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt.

Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella. Opiskelijavalinnoissa painotetaan koulutusta, kliinistä työkokemusta ja/tai kokemusta psykofyysisestä työskentelystä sekä motivaatiota.

Ydinsisältö

Psykofyysisen psykoterapian teoreettinen tietoperusta

Psykofyysisen psykoterapian menetelmäosaaminen:

 • Kehollisten menetelmien yhdistäminen verbaaliseen terapiaan
 • Vuorovaikutusosaaminen: Keholliset menetelmät ja vuorovaikutus
 • Keholliset menetelmät tunteiden säätelyssä
 • Keholliset menetelmät traumatisoituneiden asiakkaiden kanssa

Psykofyysisen psykoterapian reflektio- ja eettinen osaaminen:

 • oman työskentelyn arviointi ja kehittäminen
 • eettinen ja turvallinen terapiatyöskentely 

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa

 • ohjata asiakkaita havainnoimaan kehollisia kokemuksiaan
 • ohjata asiakkaita sanoittamaan ja reflektoimaan kehollisia kokemuksiaan
 • motivoida asiakkaita, joita kehollisen kokemuksen tarkastelu pelottaa tai arveluttaa
 • auttaa asiakkaita tunnistamaan ja säätelemään tunteitaan ja vireystilojaan
 • ohjata asiakkaita löytämään uusia kehon järjestäytymisen tapoja ja selviytymiskeinoja, joiden avulla tulla toimeen vaikeidenkin oireiden kanssa
 • ohjata asiakkaita vaikuttamaan keholliseen olemiseensa ja ilmaisuunsa tavoilla, jotka mahdollistavat toimivamman vuorovaikutuksen muiden ihmisten kanssa
 • yhdistää läsnäolon ja kehotietoisuuden suhtautumistapoja työskentelyynsä
 • havainnoida ja tuoda työskentelyyn sanallisen kommunikaation lisäksi terapiasuhteen kehollisia näkökulmia

Ohjelma ja aikataulu

Opetus torstaisin klo 9.00–16.00, perjantaisin klo 9.00–16.30 ja lauantaisin klo 9.00–15.30

1. seminaari 14.–16.3.2024
2. seminaari 25.–27.4.2024
3. seminaari 6.–8.6.2024
4. seminaari 15.–17.8.2024
5. seminaari 26.–28.9.2024 Kirjallisuus ja päätösseminaari

Seminaarit

Seminaari I: Kehollisten menetelmien yhdistäminen keskusteluun perustuvaan työskentelyyn

Seminaarissa havainnollistamme ja harjoittelemme erilaisia kehollisia työskentelytapoja. Painopiste on siinä, miten käytämme kehollisia menetelmiä keskusteluun perustuvan työskentelyn rikastamiseen ja syventämiseen. Seminaarissa opettelemme strukturoimaan kehollisia menetelmiä sisältävää vuorovaikutusta. Harjoittelun lisäksi valotetaan kehopsykoterapian / psykofyysisen psykoterapian teoreettista perustaa.

Seminaari II: Keholliset menetelmät ja vuorovaikutus

Psykofyysinen psykoterapia keskittyy auttamaan asiakkaita heidän tärkeissä vuorovaikutussuhteissaan: puolison, lapsen, muiden perheenjäsenten, ystävien tai kollegoiden kanssa. Lasten ja nuorten terapiassa keskitytään sekä vertaissuhteisiin että perhesuhteisiin. Tässä seminaarissa tarkastelemme sitä, miten ammattihenkilö voi työskennellä potilaan vuorovaikutussuhteiden kanssa. Käymme sekä kokemuksellisesti että teoreettisesti läpi ammattihenkilön ja asiakkaan välistä suhdetta ja siihen liittyviä käsitteitä (transferenssi, vastatransferenssi, mielentäminen, empatia).

Seminaari III: Keholliset menetelmät tunteiden säätelyssä

Keholliset menetelmät voivat olla erittäin hyödyllisiä tunteiden säätelyn opettelussa. Tässä seminaarissa opettelemme sitä, miten asiakkaita voi auttaa sietämään ja rauhoittamaan vaikeita tunteita ja vahvistamaan tunteidensäätelytaitojaan. Tutustumme myös kehollisiin säätelykeinoihin, jotka voivat auttaa tulemaan toimeen haastavien tunteiden ja käyttäytymisen kanssa. Tutustumme itsesäätelyn ja vuorovaikutteisen säätelyn käsitteisiin ja harjoittelemme säätelyä sekä asiakkaan auttamiseksi että ammattihenkilön työssäjaksamisen tukemiseksi.

Seminaari IV: Traumaseminaari

Keholliset menetelmät tarjoavat erityisiä työtapoja työskentelyyn traumaoireista kärsivien asiakkaiden kanssa. Harjoittelemme keinoja, joiden avulla asiakasta voidaan auttaa selviytymään traumaattisten kokemusten vaikutusten kanssa. Kehollisin työtavoin voidaan myös oppia vireystilan säätelyä ja vakauttamista, työstää traumamuistoja sekä auttaa potilaita löytämään uudenlaisia toimintamalleja vuorovaikutussuhteissa traumaperäisten defensiivisten mallien sijaan. Tämän jakson alussa opiskelijat myös esittelevät toisilleen lukemaansa kirjallisuutta ja sen pohjalta kirjoittamansa referaatit.

Seminaari V: Lopputyö- ja lopetusseminaari

Tässä seminaarissa jaetaan kokemuksia ja oivalluksia koulutuksen kirjallisten lopputöiden pohjalta. Seminaarin tavoitteena on vetää yhteen aiemmissa seminaareissa ja kirjallisuuden pohjalta opittua sekä ideoida sitä, miten kukin voi soveltaa koulutuksen antia omassa työssään. Seminaari on koulutuksen viimeinen, joten toisena teemana on prosessin lopetus ja reflektointi. Teemme myös kokemuksellista, kehollista työskentelyä. Lopetusseminaariin kuuluu loppujuhla ja todistusten jako.

Suoritustapa

Seminaarit perustuvat kokemukselliseen oppimiseen. Opiskelijat työskentelevät pareissa ja pienryhmissä harjoitellen erilaisia kehollisia työskentelymenetelmiä. Pienryhmätyöskentelyn kautta on mahdollista saada kokemuksia niin asiakkaan, terapeutin kuin havainnoijankin rooleista. Käytännön harjoittelun lisäksi opetus sisältää teoriaa, keskustelua ja opetuksellisia havainnollistuksia työskentelystä.

Seminaarien lisäksi koulutusvaatimuksiin kuuluu opitun reflektointiin ja harjoitteluun keskittyvät pienryhmätapaamiset seminaarien välillä (vähintään 4 tapaamista, ryhmiin jakaudutaan ja aikataulut sovitaan 1. seminaarissa), kirjallisuusreferaatin ja oppimispäiväkirjan laatiminen sekä kirjallinen lopputyö.

Koulutuksen kokonaislaajuus on 30 opintopistettä.

Lähiopetus (64 %) ja itsenäinen työskentely (36 %). Opiskelu koostuu seuraavista oppimistavoista:

 • Luento-opetusta, ryhmäkeskustelua, kehollisia harjoituksia, menetelmädemonstraatioita (vuorovaikutteinen luento)
 • Pienryhmäharjoittelua (harjoitukset ohjattuna ja oman työn osana)
 • Lopputöiden esittelyt (seminaarit ja oman osaamisen esittely) 
 • Itsenäistä pienryhmätyöskentelyä seminaarien välissä 

20 op

Kirjallisuus, kirjalliset tehtävät ja muu itsenäinen työskentely:

 • Seminaarikirjallisuuteen perehtyminen, n. 1 000 sivua (sis. muiden referaattien lukeminen)
 • Kirjallisuusreferaatti 2 sivua (200 sivua luettavaa + kirjoittaminen)
 • Lopputyö 12–15 sivua (seminaarien, kirjallisuuden, harjoittelun ja oppimispäiväkirjan pohjalta)
 • Oppimispäiväkirja 10 sivua, jossa reflektoidaan itsenäistä harjoittelua asiakastyössä ja pienryhmätyöskentelyä seminaarien välissä
 • Oppimisympäristöön tutustuminen ja toiminnallinen verkko-opiskelu (mm. keskustelut ja kommentoinnit)

10 op

Koulutuksen kirjallisuus käsitellään pienryhmissä ja kaikkien ei tarvitse lukea kaikkea. Kirjallisuutta on sekä englannin- että suomenkielistä. Rajallinen englannin kielen taito ei ole esteenä kirjallisuuden osalta, koska kirjallisuusseminaariin voi oman valinnan mukaan valita suomenkielisen tai englanninkielisen teoksen. Seminaarissa ideana on, että jaetaan kirjallisuuden antia toisille.

Osaamisen arviointi

Hyväksytty osaaminen edellyttää riittävää tietoperustan hallintaa ja sen soveltamista.

Opiskelijan osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Osaamisen arvioinnin perustana on aktiivinen osallistuminen seminaariopetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn. Oppimista arvioidaan läpi koko koulutusprosessin jatkuvassa dialogissa opiskelijan kanssa. Osaamista osoitetaan myös kirjallisuusreferaatin ja kirjallisen lopputyön avulla.

Opiskelijan osaamisen arvioinnista viedään merkintä Koski-tietovarantoon, mikäli opiskelija näin haluaa. Opiskelija antaa koulutuksen alkuvaiheessa suostumuksen osaamisen arvioinnin kirjaamisesta Koski-tietovarantoon. Tällöin koulutuksessa hankittu osaaminen on tunnistettavissa ja tunnustettavissa myöhemmissä opinnoissa tai työelämässä. Koulutuksesta saa myös kirjallisen todistuksen.

Arviointikriteerit

 • Opiskelija osaa osoittaa perehtyneisyytensä psykofyysisen näkökulman tietoperustaan.
 • Opiskelija osaa reflektoida psykofyysisen näkökulman soveltamista omassa työssään.
 • Opiskelija osaa arvioida työskentelynsä eettisyyttä ja turvallisuutta psykofyysisessä kehyksessä.
 • Opiskelija osaa osoittaa perehtyneensä koulutuksen edellyttämällä tavalla annettuun kirjallisuuteen.
 • Opiskelija osaa osoittaa kykyä yhdistää oman ammattinsa teoreettista kehystä psykofyysiseen työskentelyyn.
 • Opiskelija osaa arvioida kehittymistään edellä mainituissa osaamisen alueissa.

Kouluttajatiedot

 • Mirka Lammi, KAT (YET), PSM, psykoterapeutti ja työnohjaaja
 • Mikko Lounela, FM, psykoterapeutti, hahmoterapeutti

Koulutusmaksu

2150 € / opiskelija. Hinta ei sisällä alv:tä, koska kyseessä on arvonlisäverosta vapaa koulutustoiminta.

HUOM. Koulutusmaksu laskutetaan vasta sen jälkeen, kun valinta ryhmään on tehty. 

Koulutusmaksu laskutetaan kolmessa erässä seuraavan aikataulun mukaan:

1. erä, 950 €, eräpäivä 15.3.2024
2. erä, 600 €, eräpäivä 15.5.2024
3. erä, 600 €, eräpäivä 15.7.2024

Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu huolella ilmoittautumislomakkeella oleviin perumisehtoihin. Mikäli koulutus peruuntuu kesäyliopistosta tai kouluttajasta johtuvasta syystä, palautamme koulutusmaksun kokonaisuudessaan.

Koulutukseen haku ja opiskelijoiden valinta

Koulutukseen valitaan 1.2.2024 mennessä saapuneiden erillisten hakemusten perusteella 24 osallistujaa. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

Tuo hakemuksessa esille seuraavat tiedot:

 1. Nimi
 2. Sähköpostiosoite
 3. Lyhyt kuvaus aiemmasta koulutuksesta
 4. Ammatti ja nykyinen työnkuva
 5. Työpaikka
 6. Aiempi kokemus psykofyysisistä menetelmistä sekä motivaatiosta – miksi haluat tähän koulutukseen?
 7. Miten ajattelet hyödyntäväsi koulutusta omassa työssäsi?
 8. Muut perustelut koulutukseen hakeutumiselle
 9. Mahdolliset odotukset koulutuksen suhteen

Hakemus tulee lähettää viikon sisällä ilmoittautumisesta kesäyliopistoon koulutussihteeri Hanna Rajalalle: hanna.rajala@jyu.fi

Valintakriteerit:

 • hakijan koulutus
 • työkokemus
 • kokemus psykofyysisistä menetelmistä 
 • motivaatio

HUOM. Ilmoittaudu koulutukseen myös "Ilmoittaudu nyt"-painikkeen kautta, jotta yhteystietosi välittyvät kesäyliopistolle. Opiskelupaikka ja ilmoittautuminen vahvistetaan hakuprosessin jälkeen.

Opiskelupaikan vahvistaminen ja vastaanottaminen

Hakija saa tiedon koulutushaun tuloksesta kesäyliopistolta, kun kouluttaja on ilmoittanut tiedon kesäyliopistolle.

Muutokset mahdollisia.

Tiedustelut

Kouluttaja Mikko Lounela, mikko.lounela@gmail.com

Jyväskylän kesäyliopiston koulutussihteeri Hanna Rajala, hanna.rajala@jyu.fi, p. 044 760 3730

Näytä kaikki kurssit.