Hyvinvointiopetuksen ja positiivisen pedagogiikan perusteet 20 op 11.3.2023-2.12.2023

Paikka
Jyväskylä, koulutuspaikka ilmoitetaan sähköpostiviestillä / kutsukirjeessä
Opettaja
Sanna Kumpu
Aika
11.3.2023 - 2.12.2023

la 10.00 - 17.00
Ilmoittautuminen alkaa
27.9.2022 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
23.2.2023
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
1790,00 €

Hyvinvointiopetuksen ja positiivisen pedagogiikan perusteet 20 op

Hyvinvointiopetuksen ja positiivisen pedagogiikan perusteet koulutusohjelma on täydennyskoulutusohjelma (20 op), jossa osallistujat saavat kattavan koulutuksen positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisten hyvinvointitaitojen opetukseen. Koulutus on tarkoitettu opettajille ja kasvatusalan ammattilaisille sekä kaikille muille ammattiryhmille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa. Koulutus koostuu 7 lähiopetuspäivästä (klo 10-17) sekä itsenäisestä opiskelusta verkko-opintoina.

Koulutusohjelma järjestetään yhteistyössä Positive Education Oy:n kanssa (www.positiivinenoppiminen.fi).

 • Koulutuksen pääsisällöt ovat:
 • Positiivisen psykologian teoria ja käytäntö
 • Aikuisen hyvinvointi-interventiot
 • Positiivisen pedagogiikan asenne
 • Ratkaisukeskeinen valmentava vuorovaikutus ja opetus
 • Laaja-alaiset hyvinvointitaidot
  • Onnellisuustaidot
  • Vahvuustaidot
  • Läsnäolotaidot
  • Tunnetaidot
  • Ajattelutaidot
  • Itsensäjohtamisen taidot
  • Ihmissuhdetaidot
  • Vuorovaikutustaidot
  • Ratkaisemistaidot
  • Tavoittelun ja unelmoinnin taidot

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu opettajille ja kasvatusalan ammattilaisille sekä kaikille muille ammattiryhmille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa, esimerkisi koulukuraattoreille tai -psykologeille, opinto-ohjaajille, nuoriso-ohjaajille, sosiaalialan työntekijöille tai mielenterveyden parissa työskenteleville.

Osaamistavoitteet: Koulutusohjelman suoritettuaan opiskelija osaa 

TEORIA JA KÄYTÄNTÖ

 • analysoida ja esitellä positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan, laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen ja ratkaisukeskeisen valmentavan vuorovaikutuksen sisältöjä, teorioita ja menetelmiä asiantuntevasti.
 • käyttää ja soveltaa positiivisen psykologian (PERMA+H) ja positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen (EPOCH) tärkeimpiä teorioita käytännön opetus- ja kasvatustyössä.
 • vertailla hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä erilaisia hyvinvointi-interventioita keskenään.
 • eritellä ja selittää, mistä laaja-alaisen hyvinvointitaidot koostuvat (Onnellisuustaidot, Vahvuustaidot, Läsnäolotaidot, Tunnetaidot, Ajattelutaidot, Itsensä johtamisen taidot, Ihmissuhdetaidot, Vuorovaikutustaidot, Ratkaisemistaidot, Tavoittelun ja unelmoinnin taidot ja Kehosta huolehtimisen taidot) sekä soveltaa ja kehittää niihin keskittyviä interventioita työssään.
 • käyttää valmentavan ryhmänohjauksen monipuolisia sisältöjä ja tekniikoita arjen kasvatustyössä.

RATKAISUKESKEISYYS JA VUOROVAIKUTUS

 • toteuttaa omaa opetustaan ja ohjaustaan positiivisen pedagogiikan ja ratkaisukeskeisen vuorovaikutuksen menetelmillä.
 • käyttää sekä kehittää vuorovaikutuskeskeisiä opetus- ja ryhmänhallintamenetelmiä.
 • ratkaista valmentavan ja dialogisen vuorovaikutusmenetelmän avulla konflikteja, ongelmia ja haasteita.
 • sitoutua aktiivisesti ryhmätyöskentelyyn ratkaisukeskeisen vuorovaikutuksen keinoin ammatillisen asiantuntijuuden kehittymiseksi.

AIKUISEN HYVINVOINTI

 • johtaa omaa hyvinvointiaan sekä soveltaa positiivisen psykologian tieteen mukaisia hyvinvointi-interventioita omaan elämäänsä.
 • näyttää aitoa esimerkkiä oppilaille ja työyhteisön jäsenille huolehtimalla omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan.
 • käyttää laaja-alaisten hyvinvointitaitojen hyvinvointi-interventioita monipuolisesti omassa elämässään.
 • laajentaa omaa ammatillista toimintaa sekä identiteettiä kasvun asenteen (growth mindset) mukaisesti.

OPPITUNNIT JA OPETTAMINEN

 • suunnitella, kehittää ja luoda oppilaiden ikä- ja taitotasoon sopivia erilaisiin laaja-alaisiin hyvinvointitaitoihin liittyviä tuntisuunnitelmia, opetustuokioita, oppisisältöjä ja oppitunteja.
 • suhteuttaa ja koulutuksesta saatuja laaja-alaisia hyvinvointitaitoharjoituksia ja hyvinvointi-interventioita oppilaiden osaamisen ja ikätason mukaiseksi.
 • viedä käytännön opetustilanteisiin monipuolisesta kirjallisuudesta opitut teoreettiset sisällöt.
 • toimia positiivisen pedagogiikan mukaisen hyvän huomaamisen asenteen mukaisesti työssä niin oppilaita kuin työyhteisön jäseniä kohtaan.
 • arvioida oppilaiden hyvinvointia ja hyvinvointitaitojen oppimista sekä osaamista.

VAIKUTTAMINEN

 • suositella erilaisia hyvinvointi-interventioita ja -harjoituksia esimerkiksi kollegoille ja päättäjille sekä vakuuttaa ammatillista ympäristöä hyvinvointitaitojen ja positiivisen pedagogiikan tärkeästä asemasta oppimisen tukena.
 • kritisoida ja kyseenalaistaa toimintatapoja esimerkiksi omassa työyhteisössä, mikäli ne ovat hyvinvointia heikentäviä.
 • rakentaa pieniä ja suuria kokonaisuuksia laaja-alaisiin hyvinvointitaitoihin liittyen, kuten erilaisia toimintasuunnitelmia, vuosisuunnitelmia sekä opetussuunnitelmia.

Koulutuspäivät, lähiopetus 

Kevät 2023

 • Lauantai 11.3.2023
 • Lauantai 1.4.2023
 • Lauantai 6.5.2023

Syksy 2023

 • Lauantai 2.9.2023
 • Lauantai 7.10.2023
 • Lauantai 11.11.2023
 • Lauantai 2.12.2023

Suoritustavat ja arviointikriteerit: Opintokokonaisuuden hyväksytysti suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen sekä kirjallisten- ja verkossa suoritettavien opintojen suorittamista.  Maksimissaan kaksi lähiopetuspäivän poissaolo sallitaan, ja tämä poissaolo korvataan korvaavin tehtävin verkko-opintoina.

Arviointiasteikko: Koulutus arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Kouluttajat: 

 • Koulutusohjelman pääkouluttajana toimii Sanna Kumpu (Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen opettaja ja kouluttaja, PPC - Positive Psychology Coach®️, tradenomi, ammatillinen opettaja)
 • Lisäksi koulutusohjelmassa luennoi ja kouluttaa useita muita asiantuntijoita kuten Pauliina Avola, Viivi Pentikäinen, Susanna Heikari ja Sari Terävä.

Vastuuhenkilö: Koulutuksen sisältöön liittyvissä asioissa auttaa kouluttaja Sanna Kumpu (sanna@positiivinenoppiminen.fi +358 40 649 1267) ja ilmoittautumiseen liittyvissä asioissa auttaa koulutussuunnittelija Tuomo Kuivalainen (tuomo.k.kuivalainen@jyu.fi +358 44 760 3720) 

Opintomaksu: Koulutuksen osallistumismaksu on 1790 €.
Osallistumismaksun voi maksaa 3 erässä, 1. erä 790 € (11.3.2023), 2. erä 500 € (6.5.2023) ja 3. erä 500 € (2.9.2023)

Ilmoittautumiset: Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu huolella ilmoittautumislomakkeella oleviin perumisehtoihin. Lisätietoja tuomo.k.kuivalainen@jyu.fi

Mikäli koulutus peruuntuu kesäyliopistosta tai kouluttajasta johtuvasta syystä palautamme koulutusmaksun kokonaisuudessaan.

 

Näytä kaikki kurssit.