Hyvinvointiopetuksen ja positiivisen pedagogiikan perusteet 20 op 11.3.2023-2.12.2023

Paikka
Jyväskylä, koulutuspaikka ilmoitetaan sähköpostiviestillä / kutsukirjeessä
Opettaja
Sanna Kumpu
Aika
11.3.2023 - 2.12.2023

la 10.00 - 17.00
Ilmoittautuminen alkaa
27.9.2022 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
24.3.2023
Ilmoittautuminen on päättynyt

Hyvinvointiopetuksen ja positiivisen pedagogiikan perusteet 20 op

Hyvinvointiopetuksen ja positiivisen pedagogiikan perusteet koulutusohjelma on täydennyskoulutusohjelma (20 op), jossa osallistujat saavat kattavan koulutuksen positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisten hyvinvointitaitojen opetukseen. Koulutus on tarkoitettu opettajille ja kasvatusalan ammattilaisille sekä kaikille muille ammattiryhmille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa. Koulutus koostuu 7 lähiopetuspäivästä (klo 10-17) sekä itsenäisestä opiskelusta verkko-opintoina.

Koulutusohjelma järjestetään yhteistyössä Positive Education Oy:n kanssa (www.positiivinenoppiminen.fi).

 • Koulutuksen pääsisällöt ovat:
 • Positiivisen psykologian teoria ja käytäntö
 • Aikuisen hyvinvointi-interventiot
 • Positiivisen pedagogiikan asenne
 • Ratkaisukeskeinen valmentava vuorovaikutus ja opetus
 • Laaja-alaiset hyvinvointitaidot
  • Onnellisuustaidot
  • Vahvuustaidot
  • Läsnäolotaidot
  • Tunnetaidot
  • Ajattelutaidot
  • Itsensäjohtamisen taidot
  • Ihmissuhdetaidot
  • Vuorovaikutustaidot
  • Ratkaisemistaidot
  • Tavoittelun ja unelmoinnin taidot

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu opettajille ja kasvatusalan ammattilaisille sekä kaikille muille ammattiryhmille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa, esimerkisi koulukuraattoreille tai -psykologeille, opinto-ohjaajille, nuoriso-ohjaajille, sosiaalialan työntekijöille tai mielenterveyden parissa työskenteleville.

Osaamistavoitteet: Koulutusohjelman suoritettuaan opiskelija osaa 

TEORIA JA KÄYTÄNTÖ

 • analysoida ja esitellä positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan, laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen ja ratkaisukeskeisen valmentavan vuorovaikutuksen sisältöjä, teorioita ja menetelmiä asiantuntevasti.
 • käyttää ja soveltaa positiivisen psykologian (PERMA+H) ja positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen (EPOCH) tärkeimpiä teorioita käytännön opetus- ja kasvatustyössä.
 • vertailla hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä erilaisia hyvinvointi-interventioita keskenään.
 • eritellä ja selittää, mistä laaja-alaisen hyvinvointitaidot koostuvat (Onnellisuustaidot, Vahvuustaidot, Läsnäolotaidot, Tunnetaidot, Ajattelutaidot, Itsensä johtamisen taidot, Ihmissuhdetaidot, Vuorovaikutustaidot, Ratkaisemistaidot, Tavoittelun ja unelmoinnin taidot ja Kehosta huolehtimisen taidot) sekä soveltaa ja kehittää niihin keskittyviä interventioita työssään.
 • käyttää valmentavan ryhmänohjauksen monipuolisia sisältöjä ja tekniikoita arjen kasvatustyössä.

RATKAISUKESKEISYYS JA VUOROVAIKUTUS

 • toteuttaa omaa opetustaan ja ohjaustaan positiivisen pedagogiikan ja ratkaisukeskeisen vuorovaikutuksen menetelmillä.
 • käyttää sekä kehittää vuorovaikutuskeskeisiä opetus- ja ryhmänhallintamenetelmiä.
 • ratkaista valmentavan ja dialogisen vuorovaikutusmenetelmän avulla konflikteja, ongelmia ja haasteita.
 • sitoutua aktiivisesti ryhmätyöskentelyyn ratkaisukeskeisen vuorovaikutuksen keinoin ammatillisen asiantuntijuuden kehittymiseksi.

AIKUISEN HYVINVOINTI

 • johtaa omaa hyvinvointiaan sekä soveltaa positiivisen psykologian tieteen mukaisia hyvinvointi-interventioita omaan elämäänsä.
 • näyttää aitoa esimerkkiä oppilaille ja työyhteisön jäsenille huolehtimalla omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan.
 • käyttää laaja-alaisten hyvinvointitaitojen hyvinvointi-interventioita monipuolisesti omassa elämässään.
 • laajentaa omaa ammatillista toimintaa sekä identiteettiä kasvun asenteen (growth mindset) mukaisesti.

OPPITUNNIT JA OPETTAMINEN

 • suunnitella, kehittää ja luoda oppilaiden ikä- ja taitotasoon sopivia erilaisiin laaja-alaisiin hyvinvointitaitoihin liittyviä tuntisuunnitelmia, opetustuokioita, oppisisältöjä ja oppitunteja.
 • suhteuttaa ja koulutuksesta saatuja laaja-alaisia hyvinvointitaitoharjoituksia ja hyvinvointi-interventioita oppilaiden osaamisen ja ikätason mukaiseksi.
 • viedä käytännön opetustilanteisiin monipuolisesta kirjallisuudesta opitut teoreettiset sisällöt.
 • toimia positiivisen pedagogiikan mukaisen hyvän huomaamisen asenteen mukaisesti työssä niin oppilaita kuin työyhteisön jäseniä kohtaan.
 • arvioida oppilaiden hyvinvointia ja hyvinvointitaitojen oppimista sekä osaamista.

VAIKUTTAMINEN

 • suositella erilaisia hyvinvointi-interventioita ja -harjoituksia esimerkiksi kollegoille ja päättäjille sekä vakuuttaa ammatillista ympäristöä hyvinvointitaitojen ja positiivisen pedagogiikan tärkeästä asemasta oppimisen tukena.
 • kritisoida ja kyseenalaistaa toimintatapoja esimerkiksi omassa työyhteisössä, mikäli ne ovat hyvinvointia heikentäviä.
 • rakentaa pieniä ja suuria kokonaisuuksia laaja-alaisiin hyvinvointitaitoihin liittyen, kuten erilaisia toimintasuunnitelmia, vuosisuunnitelmia sekä opetussuunnitelmia.

Koulutuspäivät, lähiopetus 

Kevät 2023

 • Lauantai 11.3.2023
 • Lauantai 1.4.2023
 • Lauantai 6.5.2023

Syksy 2023

 • Lauantai 2.9.2023
 • Lauantai 7.10.2023
 • Lauantai 11.11.2023
 • Lauantai 2.12.2023

Suoritustavat ja arviointikriteerit: Opintokokonaisuuden hyväksytysti suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen sekä kirjallisten- ja verkossa suoritettavien opintojen suorittamista.  Maksimissaan kaksi lähiopetuspäivän poissaolo sallitaan, ja tämä poissaolo korvataan korvaavin tehtävin verkko-opintoina.

Arviointiasteikko: Koulutus arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Kouluttajat: 

 • Koulutusohjelman pääkouluttajana toimii Sanna Kumpu (Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen opettaja ja kouluttaja, PPC - Positive Psychology Coach®️, tradenomi, ammatillinen opettaja)
 • Lisäksi koulutusohjelmassa luennoi ja kouluttaa useita muita asiantuntijoita kuten Pauliina Avola, Viivi Pentikäinen, Susanna Heikari ja Sari Terävä.

Vastuuhenkilö: Koulutuksen sisältöön liittyvissä asioissa auttaa kouluttaja Sanna Kumpu (sanna@positiivinenoppiminen.fi +358 40 649 1267) ja ilmoittautumiseen liittyvissä asioissa auttaa koulutussuunnittelija Tuomo Kuivalainen (tuomo.k.kuivalainen@jyu.fi +358 44 760 3720) 

Opintomaksu: Koulutuksen osallistumismaksu on 1790 €.
Osallistumismaksun voi maksaa 3 erässä, 1. erä 790 € (11.3.2023), 2. erä 500 € (6.5.2023) ja 3. erä 500 € (2.9.2023)

Ilmoittautumiset: Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu huolella ilmoittautumislomakkeella oleviin perumisehtoihin. Lisätietoja tuomo.k.kuivalainen@jyu.fi

Mikäli koulutus peruuntuu kesäyliopistosta tai kouluttajasta johtuvasta syystä palautamme koulutusmaksun kokonaisuudessaan.

 

Näytä kaikki kurssit.