Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelma 35 op 16.9.2022-15.4.2023

Paikka
Jyväskylä, koulutuspaikka ilmoitetaan sähköpostiviestillä / kutsukirjeessä
Opettaja
Avoin Opettaja
Aika
16.9.2022 - 15.4.2023

pe 14.00 - 20.00
la 10.00 - 17.00
Ilmoittautuminen alkaa
3.2.2022 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
14.8.2022
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
2980,00 €

Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelma 35 op

Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelma on vuoden mittainen täydennyskoulutusohjelma (35 op), jossa opettajat ja ammattikasvattajat saavat kattavan ja syvällisen koulutuksen positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisten hyvinvointitaitojen opetukseen. Koulutus on yksi maailman syvällisimmistä ja laajimmista hyvinvointiopetuksen täydennyskoulutusohjelmista. Koulutus on kerran kuukaudessa syksystä 2022 keväälle 2023 yhteensä kahdeksan kertaa kahden päivän jaksoissa perjantaisin klo 14-20 ja lauantaisin klo 10-17.

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu opettajille ja kasvatusalan ammattilaisille sekä kaikille muille ammattiryhmille, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa, esimerkisi koulukuraattoreille tai -psykologeille, opinto-ohjaajille, nuoriso-ohjaajille, sosiaalialan työntekijöille tai mielenterveyden parissa työskenteleville.

Osaamistavoitteet: Koulutusohjelman suoritettuaan opiskelija osaa 

TEORIA JA KÄYTÄNTÖ

 • analysoida ja eritellä syvällisesti sekä monipuolisesti positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen tieteellisesti tutkitun teoreettisen kokonaisuuden.
 • käyttää ja soveltaa positiivisen psykologian (PERMA+H) ja positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen (EPOCH) tärkeimpiä teorioita käytännön opetus- ja kasvatustyössä.
 • vertailla hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä sekä erilaisia hyvinvointi-interventioita keskenään.
 • esitellä positiivisen psykologian, positiivisen pedagogiikan, laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen ja ratkaisukeskeisen valmentavan vuorovaikutuksen sisältöjä, teorioita ja menetelmiä asiantuntevasti.
 • eritellä ja selittää, mistä laaja-alaisen hyvinvointitaidot koostuvat (Onnellisuustaidot, Vahvuustaidot, Läsnäolotaidot, Tunnetaidot, Ajattelutaidot, Itsensäjohtamisen taidot, Ihmissuhdetaidot, Vuorovaikutustaidot, Ratkaisemistaidot, Tavoittelun ja unelmoinnin taidot ja Kehosta huolehtimisen taidot)
 • soveltaa ja kehittää vahvuuskeskeistä opetusta sekä toteuttaa hyvinvointia lisääviä vahvuusinterventiota työssään.
 • käyttää ja suunnitella onnellisuustaitojen teoriasisältöjen hyödyntämistä opetuksessa ja arjen kasvatustyössä.
 • hyödyntää tunnetaitojen monipuolista teoreettista sisältöä käytännössä, ja ohjata negatiivisten tunteiden käsittelyä sekä vaalia myönteisiä tunteita koulussa ja kasvatuksessa sekä toteuttaa tunnetaitoihin liittyviä harjoituksia monipuolisesti.
 • kehittää ja ohjata hyviä vuorovaikutustaitoja sekä luoda turvallisia vuorovaikutustaitoharjoitteita.
 • opettaa ja näyttää esimerkkiä ihmissuhteiden merkityksestä hyvinvoinnille sekä kasvattaa oppilaita erilaisuuden ymmärtämiseen ja hyväksymiseen.
 • ohjata ja johtaa ryhmiä myötätuntokasvatuksen avulla sekä rakentaa myötätuntoista ja itsemyötätuntoista koulukulttuuria.
 • opettaa ja soveltaa joustavaa sekä ratkaisukeskeistä ajattelua sekä kehittää ajattelutaitoja lapsuudessa ja nuoruudessa.
 • suunnitella toimivia opintokokonaisuuksia itsensä johtamisen teoreettisista ja käytännöllisiistä menetelmistä sekä johtaa itseään ja omaa elämäänsä.
 • tiedostaa läsnäolotaitojen merkityksen kaikelle oppimiselle ja hyvinvoinnille, sekä opettaa läsnäolon ja keskittymisen taitoa sekä harjoituksia monipuolisesti.  
 • hyödyntää ja käyttää mindfulnessia työkaluna hyvinvointitaitojen ja oppimisen edistämisessä.
 • soveltaa ratkaisukeskeistä ajattelua sekä valmentavaa ja dialogista vuorovaikutusta opetuksen ja ohjaamisen pääpainopisteenä.
 • ohjata tavoitteellisuuteen, unelmointiin ja sinnikkääseen ponnisteluun.
 • käyttää valmentavan ryhmänohjauksen monipuolisia sisältöjä ja tekniikoita arjen kasvatustyössä.

RATKAISUKESKEISYYS JA VUOROVAIKUTUS

 • toteuttaa omaa opetustaan ja ohjaustaan positiivisen pedagogiikan ja ratkaisukeskeisen vuorovaikutuksen menetelmillä.
 • käyttää sekä kehittää vuorovaikutuskeskeisiä opetus- ja ryhmänhallintamenetelmiä.
 • ratkaista valmentavan ja dialogisen vuorovaikutusmenetelmän avulla konflikteja, ongelmia ja haasteita.
 • sitoutua aktiivisesti ryhmätyöskentelyyn ratkaisukeskeisen vuorovaikutuksen keinoin ammatillisen asiantuntijuuden kehittymiseksi.

AIKUISEN HYVINVOINTI

 • johtaa omaa hyvinvointiaan sekä soveltaa positiivisen psykologian tieteen mukaisia hyvinvointi-interventioita omaan elämäänsä.
 • näyttää aitoa esimerkkiä oppilaille ja työyhteisön jäsenille huolehtimalla omasta kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan.
 • käyttää laaja-alaisten hyvinvointitaitojen hyvinvointi-interventioita monipuolisesti omassa elämässään.
 • laajentaa omaa ammatillista toimintaa sekä identiteettiä kasvun asenteen (growth mindset) mukaisesti.

OPPITUNNIT JA OPETTAMINEN

 • suunnitella ja rakentaa oppilaiden ikä- ja taitotasoon sopivia hyvinvointiopetuksen oppisisältöjä ja oppitunteja.
 • laatia erilaisiin laaja-alaisiin hyvinvointitaitoihin liittyviä tuntisuunnitelmia ja opetustuokioita.
 • suhteuttaa ja koulutuksesta saatuja laaja-alaisia hyvinvointitaitoharjoituksia ja hyvinvointi-interventioita oppilaiden osaamisen ja ikätason mukaiseksi.
 • kehittää ja luoda hyvinvointiopetuksen opintokokonaisuuksia, jotka palvelevat erilaisten opetusryhmien tarpeita.
 • järjestää ja organisoida erilaisia hyvinvointiin liittyviä projekteja ja prosesseja, kuten monialaisia opintokokonaisuuksia ja ilmiöoppimista.
 • tutkia, testata ja kehittää uusia hyvinvointia lisääviä harjoituksia positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen tieteen tuottamien teorioiden pohjalta.
 • viedä käytännön opetustilanteisiin monipuolisesta kirjallisuudesta opitut teoreettiset sisällöt.
 • toimia positiivisen pedagogiikan mukaisen hyvän huomaamisen asenteen mukaisesti työssä niin oppilaita kuin työyhteisön jäseniä kohtaan.
 • tuottaa uusia harjoitteita laaja-alaisiin hyvinvointitaitoihin liittyen.
 • arvioida oppilaiden hyvinvointia ja hyvinvointitaitojen oppimista sekä osaamista.

VAIKUTTAMINEN

 • suositella erilaisia hyvinvointi-interventioita ja -harjoituksia esimerkiksi kollegoille ja päättäjille sekä vakuuttaa ammatillista ympäristöä hyvinvointitaitojen ja positiivisen pedagogiikan tärkeästä asemasta oppimisen tukena.
 • johtaa laaja-alaisiin hyvinvointitaitoihin liittyviä projekteja ja prosesseja luokka-, koulu- ja kuntatasolla.
 • kritisoida ja kyseenalaistaa toimintatapoja esimerkiksi omassa työyhteisössä, mikäli ne ovat hyvinvointia heikentäviä.
 • rakentaa pieniä ja suuria kokonaisuuksia laaja-alaisiin hyvinvointitaitoihin liittyen, kuten erilaisia toimintasuunnitelmia, vuosisuunnitelmia sekä opetussuunnitelmia.

Opiskelija on tutustunut koulutusohjelmassa ja laaja -alaisten hyvinvointitaitojen opetuksessa ratkaisukeskeisen opetuksen menetelmiin sekä valmentaviin oppilaan- ja ryhmänohjaustekniikoihin.

Sisältö: Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen koulutusohjelma on lähes vuoden pituinen, 16 lähiopetuspäivää sisältävä täydennyskoulutusohjelma, joka perustuu positiivisen psykologian tutkimuksista kehitettyyn positiiviseen pedagogiikkaan sekä positiivisen oppimisen sisältöihin. 

 • Syvällinen perehdytys positiiviseen psykologiaan ja pedagogiikkaan
 • Vahvuuskeskeinen ohjaaminen, opetus ja vahvuuspedagogiikka
 • Ratkaisukeskeisyys, dialogisuus ja valmentava ryhmänohjaus
 • Vuorovaikutuskeskeinen ja valmentava hyvinvointiopetus
 • Laaja -alaisten hyvinvointitaitojen tieteellinen teoreettinen tausta
 • Hyvinvointitaitotuntien opettaminen, harjoitukset ja tuntisisällöt
 • Hyvinvointiopetuksen soveltaminen eri -ikäisille opetusryhmille
 • Positiivisen psykologian interventioiden soveltaminen kasvattajalle

Nämä laaja-alaiset hyvinointitaidot linkittyvät suoraan vuonna 2016 voimaan astuneen opetussuunnitelman tavoitteisiin, jossa sanotaan mm. seuraavaa: 

 • ”Sosiaalisia taitoja harjoitellaan ja tuetaan tunnetaitojen kehittymistä.”
 • ”Harjoitellaan yhteistyötaitoja ja huomataan vuorovaikutustaitojen merkitys.”
 • ”Oppilaita ohjataan tunnistamaan omaa ja yhteistä hyvinvointia edistäviä tekijöitä.”
 • ”Oppilaita rohkaistaan tunnistamaan ja kehittämään omia vahvuuksiaan.”

Täältä voit tutustua koulutuksen käyneiden ajatuksiin ja kokemuksiin positiivisen psykologian esittelyvideoissa.

Lähiopetus: 

Toteutustavat
Kontaktiopetusta 16 x 9h = 96h, itsenäistä työskentelyä x h

Koulutuspäivät, lähiopetus 

Syksy koulutusosa I

 • pe-la 16.-17.9.2022
 • pe- la 7.- 8.10.2022
 • pe- la 4.-5.11.2022
 • pe- la 2.-3.12.2022

Kevät koulutusosa II

 • pe-la 13.-14.1.2023
 • pe-la 10.-11.2.2023
 • pe-la 10.-11.3.2023
 • pe-la 14.-15.4.2023

Oppimateriaali: Materiaalit sisältyvät kurssimaksuun (sis. 2 kirjaa + muuta materiaalia)

Suoritustavat ja arviointikriteerit: Opintokokonaisuuden hyväksytysti suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen, kirjallisten- ja verkossa suoritettavien opintojen huolellisesta tekemistä sekä ryhmämuotoisen lopputyön tekemisen hyväksytysti.  Maksimissaan kahden lähiopetuspäivän poissaolo sallitaan, ja tämä poissaolo korvataan korvaavin tehtävin verkko-opintoina. Mikäli opiskelija kuitenkin joutuu olemaan poissa lähikoulutuspäivistä enemmän kuin kaksi koulutuspäivää, on hänen mahdollista käydä korvaamassa opiskelusisältö muilla paikkakunnilla, jossa Positive Education Oy järjestää koulutusta, ja näin suorittaa opintokokonaisuus hyväksytysti.

Arviointiasteikko: Koulutus arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Kouluttajat: 

 • Sanna Kumpu (Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen opettaja ja kouluttaja, PPC - Positive Psychology Coach®️, tradenomi, ammatillinen opettaja)
 • Sari Terävä (KM, erityisluokaopettaja, positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen opettaja ja kouluttaja, sertifioitu CMF-Mindfulnessohjaaja, MB- Elämäntaidon Valmentaja (Life Coach), lasten ja nuorten tunne- ja tietoisuustaito-ohjaaja)
 • Pauliina Avola (KM, Kukoistava kasvatus – Positiivisen pedagogiikan ja laaja-alaisen hyvinvointiopetuksen käsikirjan toinen kirjoittaja, Väitöskirjatutkija / Tohtoriopiskelija, Teachers’ well-being and professional development in the context of Positive Education).

Vastuuhenkilö: Koulutuksen sisältöön liittyvissä asioissa auttaa kouluttaja Sanna Kumpu (sanna@positiivinenoppiminen.fi +358 40 649 1267) ja ilmoittautumiseen liittyvissä asioissa auttaa koulutussuunnittelija Tuomo Kuivalainen (tuomo.k.kuivalainen@jyu.fi +358 44 760 3720) 

Opintomaksu: Koulutuksen osallistumismaksu on 2980e. Osallistumismaksun voi maksaa 4 erässä (erät á 745€, eräpäivät 16.9.2022, 16.11.2022 16.1.2023 ja 16.3.2023).

Jos samasta työyhteisöstä tulee kaksi osallistujaa, on yhteishinta 4980e. Tässä tapauksessa merkitkää tämä tieto ilmoittautuessa alla olevaan tekstilaatikkoon,

Ilmoittautumiset: Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu huolella ilmoittautumislomakkeella oleviin perumisehtoihin. Lisätietoja tuomo.k.kuivalainen@jyu.fi

Mikäli koulutus peruuntuu kesäyliopistosta tai kouluttajasta johtuvasta syystä palautamme koulutusmaksun kokonaisuudessaan.

 

Näytä kaikki kurssit.