Olen kiinnostunut Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutuksesta 35 op, jätän yhteystietoin tiedotusta varten

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Koulutuksen tieteellinen johtaja on tutkija, kirjallisuusterapiakouluttaja, FT Karoliina Maanmieli. Vastuukouluttajina toimivat psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti Katariina Uusitalo sekä kirjallisuusterapiaohjaaja ja –kouluttaja Katri Kluukeri.
Aika
1.4.2022 - 31.1.2023
Ilmoittautuminen alkaa
1.11.2021 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
31.3.2022
Ilmoittautuminen on päättynyt


Olen kiinnostunut Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutuksesta 35 op (jätän yhteystietoni tiedotusta varten). HUOM! Tämä ei ole koulutusilmoittautuminen.

Koulutuksen suunnitteltu aloitus on syyskuussa 2023 jakoulutus päättyisi kesäkuussa 2024. 


Koulutuksen kuvaus

Kouluttaudu luovia toiminnallisia menetelmiä taitavaksi kirjallisuusterapiaohjaajaksi!

Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutuksessa opit käyttämään erilaisia luovuusterapeuttisia kerronnallisia ja toiminnallisia menetelmiä asiakastyössä ja oman työn voimavarana sekä yhdistelemään eri menetelmiä tarkoituksenmukaisesti. Kirjallisuusterapiassa pyritään keskustelun, lukemisen ja kirjoittamisen avulla tukemaan ihmisen kasvua ja kehitystä. Kirjallisuusterapian menetelmät sopivat monenlaiseen asiakas- tai potilastyöhön, jossa työntekijän itsetuntemuksella on merkitystä. 

Valtakunnallinen kirjallisuusterapiakoulutus on tällä hetkellä kolmiportainen. Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus (35 op) on kehitetty aiemman Sanallistaminen luovuusterapioissa -koulutusmallin pohjalta vastaamaan kolmiportaisen kirjallisuusterapiakoulutuksen vaatimuksia. Ohjaajakoulutus on jatkoa Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun menetelmänä (15 op) -koulutukselle, joka on edellytyksenä ohjaajakoulutukseen hakeutumiselle. Molemmat koulutukset käytyään opiskelija voi halutessaan hakeutua Kirjallisuusterapeuttikoulutukseen (40 op).

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kirjallisuusterapian ensimmäisen portaan (järjestetty eri puolilla Suomea) tai vastaavan aiemman kirjallisuusterapiakoulutuksen suorittaneille sosiaali-, terveys-, kasvatus- tai opetusalan henkilöstölle sekä taiteen ja kulttuurin parissa toimiville.

Ydinsisällöt

 • Kirjallisuusterapia tarjoaa keinoja kaikenikäisten ihmisten elämän haasteellisten asioiden käsittelyyn ja hyvinvoinnin tukemiseen mm. mielenterveystyössä, vanhustenhuollossa, vankila- ja päihdetyössä, opetus- ja kasvatustyössä sekä kirjastojen, seurakuntien ym. erilaisissa toimintapiireissä.
 • Kirjallisuusterapeuttisten kerronnallisten ja toiminnallisten menetelmien käyttö asiakastyössä ja oman työn voimavarana
 • Jyväskylän kesäyliopiston koulutuksessa keskitytään ekspressiiviseen kirjallisuusterapiaan ja muiden luovien terapioiden (mm. musiikkiterapia ja ekspressiivinen taideterapia) kokemukselliseen ja reflektiiviseen hyödyntämiseen osana kirjallisuusterapiaa sekä eri menetelmien yhdistämiseen

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa ohjata itsenäisesti kirjallisuusterapiaryhmiä sekä lähi- että etätyöskentelyssä eri asiakasryhmien kuten ikääntyneiden, lasten tai mielenterveysasiakkaiden kanssa. Opiskelija osaa käyttää sujuvasti kirjallisuusterapiamenetelmiä myös luovassa työskentelyssä ja oman henkilökohtaisen kasvunsa tukena. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa muiden luovien terapioiden menetelmiä osana kirjallisuusterapiaa.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa:

 • kertoa kirjallisuusterapian teoriataustan ja menetelmien pääpiirteet
 • tunnistaa traumainformoidun työotteen merkityksen kirjallisuusterapiassa
 • tunnistaa kirjallisuusterapian mahdollisuudet osana psykoterapeuttista työtä
 • nimetä eri psykoterapiamuotoja
 • eritellä työnohjauksen ja oman terapeuttisen työskentelyn vaikutukset omaan hyvinvointiin ja työssä jaksamiseen
 • kuvata ryhmätyöskentelyn merkitystä kasvun ja kehityksen tukena
 • esitellä erilaisia kirjallisuusterapiaharjoituksia
 • toteuttaa kirjallisuusterapian menetelmiä omassa työssään eri asiakasryhmien kanssa
 • valita soveltuvia materiaaleja erityyppiseen työskentelyyn
 • käyttää monipuolisesti erilaista teksti-, ääni- ja kuvamateriaalia kirjallisuusterapeuttisen työskentelyn välineenä
 • soveltaa erilaista aineistoa esimerkiksi surun tai kriisin käsittelyssä
 • soveltaa musiikkiterapiaa ja taideterapian eri muotoja kirjallisuusterapian tukena kasvuryhmissä, hoidollisissa ryhmissä ja yksilötyöskentelyssä

Koulutuksen suorittamisen jälkeen osallistuja voi halutessaan käyttää nimikettä kirjallisuusterapiaohjaaja sekä hakeutua 3. tason kirjallisuusterapeuttikoulutukseen. Nimikkeet eivät toistaiseksi ole Valviran nimikesuojattuja ammattinimikkeitä.

Ohjelma

Monimuoto-opiskeluna toteutettava koulutus muodostaa prosessiluonteisen yhtenäisen kokonaisuuden, jonka aikana opiskelijan osaaminen kehittyy sisältöjen muistamisen, ymmärtämisen ja soveltamisen osalta. Koulutus sisältää 22 lähiopetuspäivää ja opetusta on yhteensä 184 tuntia. 

”Matkaan” 
Johdanto ja esittelyt, koulutuksen rakenne, sisällöt ja suoritustavat
Kirjallisuusterapian teoriatausta
Ekspressiivinen taideterapia osana luovaa toimintaa ja kirjallisuusterapiaa

”Minun tarinani” 
Lasten ja nuorten kirjallisuusterapia; satujen, tarinoiden ja myyttien terapeuttinen merkitys
Ekspressiivisen taideterapian mahdollisuuksia omaelämäkerrallisessa työskentelyssä

”Elämästä taiteeksi”
Kirjallisuusterapian historia
Omaelämäkerrallisuus, narratiivisuus ja kirjoittaminen identiteetin rakentamisen ja itsereflektion välineenä
Kirjallisuusterapia aikuisten kasvuryhmissä ja omaistyössä

”Kohti uutta” 
Musiikkiterapian perusmenetelmiä ja kokemuksellisia harjoituksia
Keho muistaa ja kertoo – kehollisuus kirjallisuusterapiassa
Luovien terapioiden ryhmädynamiikka
Orientoituminen harjoitteluun ja lopputyöhön

”Yhdessä enemmän”
Sanat ja kielenkäyttö musiikkiterapiassa, musiikin ja narratiivisuuden vuoropuhelua ja kokemuksellisia harjoituksia
Perhe ja vanhemmuus kirjallisuusterapiassa
Dialogisuus ja psykologinen turvallisuus
Kirjallinen illanvietto 

”Mielen kivut ja mielekkyys”
Kirjallisuusterapia mielenterveystyössä
Traumainformoitu työote ja ylisukupolvisuus
Työnohjaus (sis. harjoitteluohjausta)

”Omille siiville” 
Nettikirjallisuusterapia ja sosiaalisen median sovelluksia
Kirjallisuusterapia työssä jaksamisen ja johtajuuden tukena
Työnohjaus

”Kaipauksen kaksi puolta”
Luovat menetelmät surun, kuoleman ja ikääntymisen käsittelyssä
Kirjallisuusterapian sovelluksia eri asiakasryhmissä, lopputöiden ohjaus
Työnohjaus

”Tiedän tietäväni” 
Unet kirjallisuusterapiamateriaalina, unityöpaja
Tietoisuus, intuitio, mindfulness
Psykoanalyysi, taide ja kirjallisuus

”Lentoon” 
Lopputöiden esittely ja opponointi
Yhteisöllistä taidetyöskentelyä
Ohjelmallinen illanvietto
Koulutuksen päätös, todistukset, palautteet ja eteenpäin suuntaaminen

Suoritustapa

Koulutuksen laajuus 35 opintopistettä sisältää:

 • 22 lähiopetuspäivää 
 • 4 etäopetuspäivää 
 • kokemuksellinen ryhmätyöskentely (18 h)
 • orientoituminen ryhmän ohjaukseen opiskelijoiden vertaisryhmässä (9 h)
 • työnohjaus ja siihen kuuluvat kirjalliset tehtävät
 • harjoittelu (16 h) sekä harjoittelusuunnitelma ja -raportti (yhteensä 1 op)
 • kaksi kirjareferaattia ja kolme kirjallista tehtävää (2 op)
 • kirjallinen lopputyö (laajuus 5 op), jossa käsitellään jotain kirjallisuusterapian keskeistä osa-aluetta (voi sisältää myös taiteellisen osion)

Lähi- ja etäopetuspäivät koostuvat luennoista ja opiskeltaviin teemoihin liittyvistä kokemuksellisista harjoituksista, joita tehdään itsenäisesti, pareittain ja pienryhmissä. Lähiopetusviikonloppujen aikana opiskelijat jakautuvat joka kerralla osaksi aikaa ns. kokemuksellisiin ryhmiin, jotka mahdollistavat omakohtaisen kokemuksen kirjallisuusterapeuttisten menetelmien käytöstä ja vaikutuksesta sekä ryhmädynamiikan merkityksestä osallistujalle. Opiskelijaryhmän maltillinen koko mahdollistaa sekä kommentoivan keskustelun luentojen aikana että jaettujen tekstien ja kokemusten yhteisen reflektoinnin pienryhmissä. 

Kaikkiaan koulutukseen kuuluu runsaasti itsenäistä työskentelyä. Opiskelijat ohjaavat opiskelunsa aikana (käytännössä kevätlukukaudella 2022) joko ryhmää tai yksilöasiakkaita kirjallisuusterapeuttisin menetelmin ja laativat siitä harjoitteluraportin. Lisäksi koulutus sisältää sekä ryhmä- että yksilötyönohjausta.

Opintojen tukena käytetään Pedanet-verkkoympäristöä, jonka käyttöön opiskelija saa opastuksen.

Osaamisen arviointi

Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Koulutuksen hyväksytysti suorittanut opiskelija on saavuttanut vähintään osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen. 

Osaamisen arviointi perustuu ohjausharjoittelun suorittamiseen sekä itsenäisten tehtävien ja lopputyön tekemiseen. Lähiopetuksessa edellytetään 90 % läsnäoloa. Mikäli opiskelija ei pääse pakottavasta syystä osallistumaan opetukseen, poissaolot korvataan erikseen annettavilla kirjallisilla tehtävillä.

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää:

 • läsnäoloa lähiopetuksessa (90 %) ja aktiivista vuorovaikutusta opiskelijaryhmässä
 • kokemuksellisiin ryhmiin osallistumista (18 h)
 • työnohjaukseen osallistumista ja siihen kuuluvien kirjallisten tehtävien suorittamista
 • orientoitumista ryhmän ohjaukseen opiskelijoiden vertaisryhmässä (8 h), harjoittelun (16 h) suorittamista sekä harjoittelusuunnitelman ja -raportin kirjoittamista 
 • kahden kirjareferaatin ja kolmen kirjallisen tehtävän tekemistä 
 • kirjallisen lopputyön hyväksyttyä arviointia

Opiskelijan osaaminen viedään Koski-tietovarantoon, mikäli opiskelija näin haluaa. Tällöin koulutuksessa hankittu osaaminen on tunnistettavissa ja tunnustettavissa esimerkiksi myöhemmissä opinnoissa tai työelämässä.

Kouluttajatiedot

Koulutuksen tieteellinen johtaja on tutkija, kirjallisuusterapiakouluttaja, FT Karoliina Maanmieli. Vastuukouluttajina toimivat psykoterapeutti ja kirjallisuusterapeutti Katariina Uusitalo sekä kirjallisuusterapiaohjaaja ja -kouluttaja Katri Kluukeri.

Kurssin työnohjaajana toimii kirjallisuusterapiaohjaaja Tuija Väisänen. Muita pääkouluttajia ovat ekspressiivinen taideterapeutti Raija Lundahl ja musiikkiterapeutti Riikka Karvonen sekä FT, kulttuuripsykologian dosentti Juhani Ihanus. Lisäksi koulutuksessa on useita vierailevia luennoitsijoita eri erikoisalueilta. 

Koulutusmaksu:

Koulutuksen kokonaishinta ilmoitetaan myöhemmin.

Tiedustelut:

Kouluttajat: Karoliina Maanmieli, karoliina.kahmi@gmail.com ja Katri Kluukeri, katri.kluukeri@gmail.com

Jyväskylän kesäyliopiston rehtori: Leena Meriläinen leena.s.merilainen@jyu.fi tai p. 050 381 2313


Näytä kaikki kurssit.