Kuva ja asiakastyö - syventävä jatkokurssi 3 op 4.11.2022 - 21.4.2023 VERKKOKURSSI

Paikka
Opettaja
Taideasiantuntija, kuvataideterapeutti, työnohjaaja Johanna Wahlbeck
Aika
4.11.2022 - 21.4.2023
36 tuntia

pe 10.00 - 13.00
Ilmoittautuminen alkaa
13.4.2022 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
14.10.2022
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
890,00 €

Tässä koulutuksessa pääset syventämään osaamistasi kuvan ja kuvataiteen menetelmien käytössä asiakastyössä.

Jo pidempään on toivottu syventävää Kuva ja asiakastyö -jatkokurssia (ns. peruskurssia on järjestetty vuodesta 2017 eri kesäyliopistoilla). Koulutus toteutetaan verkossa, eli voit osallistua mistä vain!
 
Osallistuakseen ei tarvitse olla käynyt ensimmäistä kurssia, voi olla, että jostakin muusta syystä nimenomaan tämä syventävä kurssi on sinulle sopiva.

Kuvallisen työskentelyn avulla voidaan kirkastaa tavoitteita, tarkentaa mielikuvia ja toiveita, päästä käsiksi tunteisiin sekä vaikuttaa niihin. Kuvataidemenetelmien soveltaminen sopii etenkin tilanteisiin, joissa sanat eivät riitä.

Kuva ja asiakastyö - syventävällä jatkokurssilla laajennetaan osaamista ja syvennytään aiheeseen lisää.

Kuten peruskurssilla, mukana on sekä teoriaa (uutta verrattuna peruskurssiin), taiteellisten tekniikoiden opetusta (tälläkin kurssilla osallistujien taso huomioiden) ja soveltamista.

Soveltaminen tarkoittaa sitä, että kurssin aikana mietitään kehittämistehtävänä kuvataiteellisten menetelmien soveltamista omassa työssä ja kurssin sisältöön kuuluu työnohjauksellinen tuki.

Syventävällä jatkokurssilla ei kerrata peruskurssin sisältöjä, lukuun ottamatta niitä turvallisen työskentelyn periaatteita, joita kouluttaja kuvataiteellisten menetelmien soveltamiseen erilaisessa asiakastyössä suosittelee (ks. Eettisyys ja reflektio - koulutuksen teemakokonaisuuksissa alla). Kurssin sisältöä voidaan myös räätälöidä osallistujien tarpeet huomioiden.

Koulutus järjestetään verkossa Zoomin kautta.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu neuvonta-, ohjaus-, hoito- tai muuta asiakastyötä lasten, nuorten, aikuisten tai ikääntyvien kanssa tekeville henkilöille joilla on jo aiempaa kokemusta tai opintoja kuvan hyödyntämisestä asiakastyössä. Koulutus soveltuu esimerkiksi terapeuteille, valmentajille ja työnohjaajille sekä vanhusten tai kehitysvammaisten kanssa työskenteleville, mutta myös lastensuojelun, perhetyön, sosiaalityön sekä varhais- tai perusopetuksen parissa työtä tekeville.

Suosittelemme kurssia niille, jotka ovat jo käyneet Kuva ja asiakastyön peruskurssin ja haluavat syventää osaamistaan. Peruskurssin suorittaminen ei ole kuitenkaan osallistumisen ehto, sillä muutkin samantyyppiset opinnot tai vankka työkokemus ovat voineet antaa hyvän pohjan jatkokurssille osallistumiselle.

Ydinsisällöt

Tämän kokemuksellisen koulutuksen suoritettuaan opiskelijalla on syvempi teoreettinen tietopohja kuva- ja kuvataidemenetelmien käytöstä asiakastyössä sekä lisää käytännön valmiuksia soveltaa kyseisiä menetelmiä omassa työssään yksittäisten asiakkaiden ja ryhmien kanssa.

Koulutuksen sisältö jakaantuu neljään teemakokonaisuuteen:

Teoria

 • syventävä kuvamenetelmien ja kuvataiteellisten menetelmien käyttö asiakastyössä
 • kuvataidemenetelmien käyttöä tukevaa teoriaa

Käytäntö

 • käytännön taiteelliset tekniikat (maalaus, muotoilu, piirustus, valokuvaus, käsitetaiteellinen työskentely, valmiiden kuvien käyttö)
 • kuvien kautta viestiminen asiakkaiden kanssa
 • asiakkaan itsenäisen kuvatyöskentelyn tukeminen tai yhdessä tekeminen
 • asiakkaan yksilöllisen ilmaisutavan kunnioittaminen ilman suorituspaineita

Osaamisen soveltaminen (painottuu koulutuksessa):

 • kuvamenetelmien käyttö omassa työssä yksittäisten asiakkaiden ja ryhmien kanssa (mahdollisuus soveltaa menetelmiä omassa asiakastyössä jo koulutuksen aikana)

Eettisyys ja reflektio 

 • eettiset periaatteet (esim. luottamuksellisuus) sovellettaessa kuvallisia menetelmiä asiakastyössä
 • oman työn reflektointi (oma kuvallinen työskentelytapa asiakastyössä, suhtautuminen kuvalliseen työskentelyyn, kuvallisten menetelmien soveltuvuus)

Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa kuvan ja kuvataiteen menetelmiä asiakastyössä. Opiskelija osaa käyttää kuvallisia keinoja, joiden avulla asiakas voi haastavissakin tilanteissa tulla kohdatuksi.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa

Teoria

 • kertoa, miten kuva- ja kuvataidemenetelmiä voidaan käyttää asiakastyössä
  käyttää teoriaa tukemaan kuva- ja kuvataidemenetelmien soveltavaa käyttöä asiakastyössään

Käytäntö ja soveltaminen

 • tunnistaa omaan työhön ja omalle asiakkaalle sopivia kuva- ja kuvataidemenetelmiä
 • soveltaa yhä syvällisemmin kuva- ja kuvataidemenetelmiä omassa asiakastyössä sekä yksittäisten asiakkaiden että ryhmien kanssa
 • valita ja keksiä asiakkaalle soveltuvia kuva- ja kuvataidemenetelmiä
 • toteuttaa kuva- ja kuvataidemenetelmiä yhdessä asiakkaan kanssa tai asiakkaan itsenäistä toimintaa ohjaamalla
 • perustella työssä käyttämiään taidelähtöisiä kuvamenetelmiä teoriaan tukeutuen

Eettisyys ja reflektio

 • toteuttaa kuvallisen asiakastyön eettisiä periaatteita (esim. luottamuksellisuus)
 • arvioida omaa kuvallista työskentelytapaansa asiakastyössä ja -vuorovaikutuksessa 

arvioida työssä käyttämiensä kuvallisten menetelmien soveltuvuutta

Ohjelma 

Koulutus järjestetään verkkoseminaareina perjantaisin klo 10-13 seuraavina päivinä (yhteensä 9): 4.11., 25.11.2022 ja 20.1., 27.1., 10.2., 17.3., 24.3., 14.4. ja 21.4.2023

Suoritustapa

Koulutuksen laajuus 3 opintopistettä sisältää:

 • Etäopetusta 36 t
 • Lisäksi omaan työhön liittyviä kehittämistehtäviä 45 t
 • Jollei pääse kaikkiin verkkoseminaareihin osallistumaan, voi suorittaa ne lisätehtävillä. Koulutus perustuu yhteiseen oppimisprosessiin, ja koulutuksen sisältöä muokataan ryhmän toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Koulutus on tarkoitettu suoritettavaksi oman työn ohessa tai omaan ammatilliseen kehittymiseen liittyen. Kontaktiopetuksen ulkopuolella toteutettavien kehittämistehtävien avulla kuva- ja kuvataidemenetelmien käyttöä harjoitellaan, reflektoidaan ja sovelletaan omassa asiakastyössä. Näin ollen opittu alkaa elää työn arjessa jo koulutuksen aikana, opiskelijoiden oppiessa kokonaisvaltaisesti ja kokemuksellisesti. Kehittämistehtävät käydään läpi joko suullisesti, kirjallisesti tai kuvallisesti.

Koulutuksen sähköisenä oppimisympäristönä käytetään Pedanet-alustaa.

Osaamisen arviointi 

Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Koulutuksen hyväksytysti suorittanut opiskelija on saavuttanut vähintään osaamistavoitteissa kuvatun osaamisen.

Osaamisen arviointi perustuu itsenäisesti tehtäviin kehittämistehtäviin. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää itsenäisten tehtävien tekemistä ja läsnäoloa reaaliaikaisessa opiskelussa. Mikäli opiskelija ei pääse osallistumaan kaikkiin seminaaripäiviin, poissaolot korvataan erikseen annettavilla kirjallisilla tehtävillä.

Opiskelijan osaaminen viedään Koski-tietovarantoon, mikäli opiskelija näin haluaa. Tällöin koulutuksessa hankittu osaaminen on tunnistettavissa ja tunnustettavissa esimerkiksi myöhemmissä opinnoissa tai työelämässä.

Kouluttajatiedot

Kouluttajana toimii taidefilosofi (FM), kuvataideterapeutti, työnohjaaja (STOry) ja Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen tohtorikoulutettava Johanna Wahlbeck.

Kouluttajalla on monipuolinen kokemus taidekasvatustehtävistä, kouluttamisesta ja ohjaamisesta sekä kuvataideterapiatyöstä. Hän käyttää työssään taide- ja hyvinvointialan yrittäjänä jatkuvasti kuvataidemenetelmiä erilaisten asiakasryhmien kanssa. Aiemmin hän on toiminut reilun vuosikymmenen taidekasvatustehtävissä taidemuseossa.

Taideopintojen ja taidekasvatustaustan lisäksi kouluttaja on käynyt erityistason kuvataidepsykoterapiakoulutuksen ja on koulutettu työnohjaaja (STOry). Työnohjaajanakin hän on erikoistunut kuvataidemenetelmien soveltamiseen. Lisäksi kouluttaja on vuodesta 2017 saakka opettanut kaikenlaista asiakastyötä tekeviä käyttämään vuorovaikutustilanteissa matalalla kynnyksellä myös kuvaa ja kuvataidemenetelmiä ja luonut tähän liittyen koulutuskokonaisuuden Kuva ja asiakastyö

Laajan taustansa ja kokemuksena avulla kouluttaja opastaa kurssin osallistujat kuvien ja kuvataidemenetelmien maailmaan neuvoen, mitä tapauskohtainen soveltaminen omassa asiakastyössä voi tarkoittaa.

Kouluttajan lisätiedot: Johanna Wahlbeck, ks. kotisivu Oivallamme.fi. Jos sinulla on kysyttävää koulutuksen sisällöstä, ota yhteyttä johanna@oivallamme.fi.

Mahdolliset lisätiedot

Koulutusmaksu:

890 € / opiskelija. Koulutusmaksu on mahdollista maksaa 1-3 erässä. Erien eräpäivät: 15.11.2022 (300 €), 15.1.2023 (300 €), 15.3.2023 (290 €)

Koulutusmaksu kattaa opetuksen ja osan koulutusmateriaaleista. Osa materiaaleista tulee opiskelijan hankkia itse. Lista hankittavista materiaaleista ilmoitetaan myöhempänä ajankohtana. Itse hankittavat materiaalit kustantavat n. 60 € tarvikkeiden laadusta riippuen.

Tutustu huolella ilmoittautumislomakkeen yhteydessä hyväksyttäviin perumisehtoihin. Mikäli koulutus peruuntuu kesäyliopistosta tai kouluttajasta johtuvasta syystä, palautamme koulutusmaksun kokonaisuudessaan.

Tiedustelut:

Kesäyliopiston toimisto puh. 044 760 3738, kesayo@jyu.fi
tai rehtori Leena Meriläinen puh. 050 381 2313, leena.s.merilainen@jyu.fi

 

Näytä kaikki kurssit.