Kuva ja asiakastyö -peruskurssi: Kuvataidemenetelmien soveltaminen asiakastyössä (5 op, 27.4.–2.6.2023)

Paikka
Toimipaikka avoin
Opettaja
Taideasiantuntija, kuvataideterapeutti, työnohjaaja Johanna Wahlbeck
Aika
27.4.2023 - 2.6.2023

to 10.00 - 17.00
pe 10.00 - 17.00
Ilmoittautuminen alkaa
8.3.2021 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
13.4.2023
Kurssilla on tilaa
Ilmoittaudu nyt
Kurssimaksu
700,00 €

Koulutuksessa on tilaa! Ilmoittautumisaikaa on jatkettu 13.4. saakka.

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena Jyväskylässä. Tarvittaessa hybridinä. 

Koulutuksen kuvaus

Tule kokemaan kuvataidemenetelmien voima asiakastyössä!

Tässä koulutuksessa opit käyttämään kuvan ja kuvataiteen menetelmiä asiakastyössä. Kuvallisen työskentelyn avulla voidaan kirkastaa tavoitteita, tarkentaa mielikuvia ja toiveita, päästä käsiksi tunteisiin sekä vaikuttaa niihin. Kuvataidemenetelmien soveltaminen sopii etenkin tilanteisiin, joissa sanat eivät riitä.

Kuvataidemenetelmien käyttö voi tuntua monesta mystiseltä ja juuri siksi hyvin mielenkiintoiselta, mutta voi olla hankala aloittaa, ellei ole aiempaa kokemusta tällaisten menetelmien käytöstä. Kouluttaja opastaa ja rohkaisee käytännönläheisesti esimerkein kuvataiteen menetelmien käyttöön. Kuva- ja kuvataiteellisten menetelmien käyttö soveltuu myös ihmisille, joilla ei ole aiempia taiteellisia taitoja (ajatellen sekä asiakastyötä tekevää että asiakasta).

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu neuvonta-, ohjaus-, hoito- tai muuta asiakastyötä lasten, nuorten, aikuisten tai ikääntyvien kanssa tekeville henkilöille. 

Koulutus soveltuu esimerkiksi terapeuteille, valmentajille ja työnohjaajille sekä vanhusten tai kehitysvammaisten kanssa työskenteleville, mutta myös lastensuojelun, perhetyön, sosiaalityön sekä varhais- tai perusopetuksen parissa työtä tekeville.

Koulutus ei vaadi mitään aiempaa kokemusta kuvallisesta työskentelystä. Myöskään aiempi taiteellinen suuntautuminen ei ole välttämätöntä, vaan motivaatio kuvalliseen ilmaisuun ja sen käyttöön työssä riittää.

Ydinsisällöt

 • Kuvamenetelmien ja kuvataiteellisten menetelmien käyttö ja soveltaminen omassa asiakastyössä
 • Kuvataidemenetelmien käytön historiallinen konteksti
 • Käytännön taiteelliset tekniikat (maalaus, muotoilu, piirustus, valokuvaus, käsitaiteellinen työskentely, valmiiden kuvien käyttö)
 • Kuvien kautta viestiminen asiakkaiden kanssa
 • Asiakkaan itsenäisen kuvatyöskentelyn tukeminen tai yhdessä tekeminen
 • Asiakkaan yksilöllisen ilmaisutavan kunnioittaminen ilman suorituspaineita
 • Kuvalliseen asiakastyöhön liittyvät eettiset periaatteet (esim. luottamuksellisuus)
 • Oman työn reflektointi (oma kuvallinen työskentelytapa asiakastyössä, suhtautuminen kuvalliseen työskentelyyn, kuvallisten menetelmien soveltuvuus)

Osaamistavoitteet

Koulutuksen jälkeen opiskelija osaa soveltaa kuvamenetelmiä ja kuvataiteellisia menetelmiä omassa asiakastyössään. Opiskelija osaa valita ja käyttää kuvallisia keinoja, joiden avulla asiakas voi haastavissakin tilanteissa tulla kohdatuksi. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa työssään teoreettista ja kokemuksellista tietoa kuva- ja kuvataidemenetelmistä.

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija osaa

 • kertoa, miten kuva- ja kuvataidemenetelmiä voidaan käyttää asiakastyössä
 • esitellä omaan työhön sopivia kuva- ja kuvataidemenetelmiä
 • käyttää hankkimaansa tietoperustaa ohjatessaan asiakasta kuvallisessa työskentelyssä
 • soveltaa kuva- ja kuvataidemenetelmiä (esim. maalaus, muotoilu, piirustus, valokuvaus, käsitteellinen työskentely) omassa asiakastyössä sekä yksittäisten asiakkaiden että ryhmien kanssa 
 • toteuttaa kuva- ja kuvataidemenetelmiä yhdessä asiakkaan kanssa tai ohjata asiakkaan itsenäistä toimintaa menetelmien käytössä
 • valita asiakkaalle soveltuvia kuva- ja kuvataidemenetelmiä
 • arvioida ja perustella käyttämiensä kuvallisten menetelmien soveltuvuutta
 • kehittää omaa asiakastyötään kuvallisten keinojen avulla

Ohjelma

Koulutus järjestetään Jyväskylässä 27.4.–2.6.2023. Koulutus sisältää 6 lähiopetuspäivää (48 x 45 min), jotka pidetään torstaisin ja perjantaisin 27.–28.4., 11.–12.5. ja 1.–2.6. klo 10.00–17.00. Tarvittaessa koulutus voidaan toteuttaa hybridinä. 

Suoritustapa

Koulutuksen aikana järjestetään 6 lähipäivää. Seminaaripäivien aikana opiskelijalla on mahdollisuus saada luottamuksellista työnohjausta, jossa käsitellään asiakastyön tapauksia ja harjoitellaan opitun soveltamista ohjatusti. Työnohjaus tukee myös omaa jaksamista. 

Lähipäivien lisäksi opiskelijan osaaminen kehittyy itsenäisten, omassa asiakastyössä sovellettavien kehittämistehtävien kautta. Kontaktiopetuksen ulkopuolella toteutettavien kehittämistehtävien avulla kuva- ja kuvataidemenetelmien käyttöä harjoitellaan, reflektoidaan ja sovelletaan omassa asiakastyössä. Näin ollen käytännön menetelmät alkavat elää työn arjessa jo koulutuksen aikana opiskelijoiden oppiessa kokonaisvaltaisesti ja kokemuksellisesti. Kehittämistehtävät käydään läpi joko suullisesti, kirjallisesti tai kuvallisesti.

Koulutus perustuu yhteiseen oppimisprosessiin, ja koulutuksen sisältöä muokataan ryhmän toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Koulutus on tarkoitettu suoritettavaksi oman työn ohessa tai omaan ammatilliseen kehittymiseen liittyen. 

Koulutuksen laajuus 5 opintopistettä sisältää:

 • 6 lähipäivää  (2,5 op)
 • työnohjausta 10 x 45 min  (1 op)
 • itsenäistä työskentelyä 33 x 45 min  (1,5 op)

Koulutuksen sähköisenä oppimisympäristönä käytetään Peda.net-alustaa.

Osaamisen arviointi 

Opiskelijan osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Osaamisen arviointi perustuu osaamistavoitteiden saavuttamiseen.

Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää reaaliaikaiseen opetukseen osallistumista sekä itsenäisten kehittämistehtävien hyväksyttyä arviointia. Mikäli opiskelija ei pääse osallistumaan kaikkiin seminaaripäiviin, poissaolot korvataan erikseen annettavilla kirjallisilla tehtävillä.

Opiskelijan osaamisen arvioinnista viedään merkintä Koski-tietovarantoon, mikäli opiskelija näin haluaa. Opiskelija antaa koulutuksen alkuvaiheessa suostumuksen osaamisen arvioinnin kirjaamisesta Koski-tietovarantoon. Tällöin koulutuksessa hankittu osaaminen on tunnistettavissa ja tunnustettavissa myöhemmissä opinnoissa tai työelämässä. Koulutuksesta saa myös kirjallisen todistuksen.

Arviointikriteerit

 • Opiskelija osaa osoittaa perehtyneisyytensä kuvamenetelmien ja kuvataiteellisten menetelmien käytön tietoperustaan.
 • Opiskelija osaa soveltaa opittuja tietoja asiakastyössään.
 • Opiskelija osaa käyttää opittuja prosesseja, menetelmiä ja välineitä tarkoituksenmukaisesti asiakastyössään.
 • Opiskelija osaa havainnoida ja kuvata omaa ja toisten toimintaa kuvallisessa asiakastyössä sekä reflektoida toiminnan vaikutuksia.
 • Opiskelija osaa toimia tarkoituksenmukaisesti kuva- ja kuvataidemenetelmiä hyödyntävän asiakastyön viestintä- ja vuorovaikutustilanteissa.
 • Opiskelija osaa toimia vastuullisesti kuvallisessa asiakastyössä.

Kouluttajatiedot

Kouluttajana toimii taidefilosofi (FM), kuvataideterapeutti, työnohjaaja (STOry) ja Jyväskylän yliopiston taidekasvatuksen tohtorikoulutettava Johanna Wahlbeck.

Kouluttajalla on monipuolinen kokemus taidekasvatustehtävistä, kouluttamisesta ja ohjaamisesta sekä kuvataideterapiatyöstä. Hän käyttää työssään taide- ja hyvinvointialan yrittäjänä jatkuvasti kuvataidemenetelmiä erilaisten asiakasryhmien kanssa. Aiemmin hän on toiminut reilun vuosikymmenen taidekasvatustehtävissä taidemuseossa.

Taideopintojen ja taidekasvatustaustan lisäksi kouluttaja on käynyt erityistason kuvataidepsykoterapiakoulutuksen ja on koulutettu työnohjaaja (STOry). Työnohjaajanakin hän on erikoistunut kuvataidemenetelmien soveltamiseen. Lisäksi kouluttaja on vuodesta 2017 saakka opettanut kaikenlaista asiakastyötä tekeviä käyttämään vuorovaikutustilanteissa matalalla kynnyksellä myös kuvaa ja kuvataidemenetelmiä ja luonut tähän liittyen koulutuskokonaisuuden Kuva ja asiakastyö. 

Laajan taustansa ja kokemuksena avulla kouluttaja opastaa kurssin osallistujat kuvien ja kuvataidemenetelmien maailmaan neuvoen, mitä tapauskohtainen soveltaminen omassa asiakastyössä voi tarkoittaa.

Kouluttajan lisätiedot: Johanna Wahlbeck, ks. kotisivu Oivallamme.fi. Jos sinulla on kysyttävää koulutuksen sisällöstä, ota yhteyttä johanna@oivallamme.fi.

Koulutusmaksu

700 € / opiskelija

Koulutusmaksu kattaa opetuksen ja osan koulutusmateriaaleista. Osa materiaaleista tulee opiskelijan hankkia itse. Lista hankittavista materiaaleista ilmoitetaan myöhempänä ajankohtana. Itse hankittavat materiaalit kustantavat n. 60 € tarvikkeiden laadusta riippuen.

Tutustu huolella ilmoittautumislomakkeen yhteydessä hyväksyttäviin perumisehtoihin. Mikäli koulutus peruuntuu kesäyliopistosta tai kouluttajasta johtuvasta syystä, palautamme koulutusmaksun kokonaisuudessaan.

Tiedustelut

Kesäyliopiston toimisto puh. 044 760 3738, kesayo@jyu.fi
tai rehtori Leena Meriläinen puh. 050 381 2313, leena.s.merilainen@jyu.fi

Palautetta koulutuksen käyneiltä

 • ”Kurssi on tarjonnut monipuolisen teoriataustan ja käytännön kokemuksen kuvan käyttämisestä terapiatyön osana. Kurssin aikana on ollut turvallisen tuntuista ottaa uusi menetelmä käyttöön. Kuvien voima on yllättänyt!” Puheterapeutti
 • ”Matka itseen kuvallisin menetelmin auttaa ymmärtämään asiakasta vastaavassa harjoituksessa. Tällä kurssilla koettiin itse!” Työnohjaaja
 • ”Koulutus innosti ja rohkaisi käyttämään kuvaa uudella tavalla omassa työssäni. Sain runsaasti uusia näkökulmia asiakastyöhön.” Pari- ja perhepsykoterapeutti 

 

Näytä kaikki kurssit.