NEPSY-Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentajakoulutus lasten, nuorten ja aikuisten parissa työskenteleville (30 op), 20.3.-27.10.2023 (verkko)

Paikka
Verkko-opinnot
Opettaja
Leena Mannström-Mäkelä, VTM, sosiaalipsykologi, erikoissairaanhoitaja, psykoterapeutti, ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja –kouluttaja
Aika
20.3.2023 - 27.10.2023

ma 09.00 - 16.00
ti 09.00 - 16.00
ke 09.00 - 16.00
to 09.00 - 16.00
pe 09.00 - 16.00
Ilmoittautuminen alkaa
25.8.2022 00:00
Ilmoittautuminen päättyy
9.3.2023
Ilmoittautuminen on päättynyt

Aika ja paikka

20.3.-27.10.2023, koulutus toteutetaan reaaliaikaisena verkko-opetuksena.

Taustatietoa

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja ohjaa ja tukee henkilöitä, joilla on todettu jokin neuropsykiatrinen oireyhtymä, kuten ADHD, jokin autisminkirjon oireyhtymistä tai Tourette.

Ratkaisukeskeisen valmennuksen tavoitteena on asiakkaan omien voimavarojen ja arjenhallinnan keinojen sekä yleisemminkin myönteisen elämänpolun löytyminen. Ratkaisukeskeisyys on paitsi menetelmä myös ajattelutapa, joka antaa kannustavia käytännön työkaluja erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin, motivointiin, innostamiseen, suunnitteluun, ongelmien ratkaisuun ja kehittämistyöhön.

Ratkaisukeskeisyyden tärkeimpiä periaatteita ovat keskittyminen asiakkaan omiin voimavaroihin, arvostava vuorovaikutus, luovuus ja huumori. Haasteita ja ongelmia käsitellään tavalla, jossa keskustelujen ja työskentelyn pääpaino on tulevaisuudessa, tavoitteissa ja ratkaisuissa tai ratkaisuideoissa sekä toivon herättämisessä. Tutkimalla ensin pulmaa ja miettimällä sitten, miten asioiden toivotaan tulevaisuudessa olevan, luodaan energiaa ja myönteistä intoa löytää konkreettisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Kohderyhmä

Opettajat, erityisopettajat, eri alojen terapeutit, sairaanhoitajat sekä sosiaali- ja terveysalan ohjaajat ja avustajat. Koulutus soveltuu henkilöille, jotka kohtaavat työssään erityistä tukea tarvitsevia lapsia, nuoria tai aikuisia. Koulutus antaa hyvän perustan henkilöille, jotka työskentelevät arjen- ja elämänhallinnan vaikeuksista kärsivien asiakkaiden parissa.

Koulutukseen osallistuvilta edellytetään vähintään sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan perustutkintoa. Tapauskohtaisesti myös muu tutkinto voidaan hyväksyä, jos osallistujalla on riittävästi työkokemusta vastaavista tehtävistä.

Kerro ilmoittautumislomakkeella kurssikohtainen kysymys-kohdassa koulutuksesi perustutkinto ja nykyinen työtehtäväsi.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on antaa hyvät perustiedot ADHD:sta, autisminkirjon oireyhtymistä ja Tourettesta. Koulutuksesta saa myös menetelmiä toimia voimavaroja sekä yhteistyötä tukevalla tavalla myös moniammatillisissa tiimeissä sekä verkostoissa. Koulutus antaa pätevyyden käyttää neuropsykiatrinen valmentaja –nimikettä Neuropsykiatrisen yhdistyksen asettamien kriteerien mukaisesti

Koulutuksen jälkeen opiskelija

 • on omaksunut uusimman tiedon kehityksellisistä neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista (ADHD, autismikirjon oireyhtymät, Tourette) ja niiden liitännäisoireista (mm. masennus, päihteiden käyttö)
 • tunnistaa haasteet ja osaa ohjata voimaannuttavasti neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista kärsivää henkilöä
 • osaa puuttua asiakkaan keskeisiin ongelmiin rakentavalla tavalla käyttäen voimaannuttavan ohjaamisen keinoja ja menetelmiä, jotka pohjautuvat voimavara- ja ratkaisukeskeiseen viitekehykseen
 • osaa hyödyntää hyviä olemassa olevia käytäntöjä ja kehittää asiakaskohtaisia yhteistyömalleja sekä monen toimijan ympäristössä (julkinen sektori, yritykset, kolmas sektori) ja neuropsykiatristen asiantuntijaverkostojen kanssa.
 • saa valmiuksia hyödyntää neuropsykiatrisen valmennuksen menetelmiä omassa työssään, kehittää omaa työtään ja työyhteisöä sekä moniammatillista tiimiä


Koulutuksen keskeiset sisältöalueet

Neuropsykiatriset häiriöt nuoruudessa ja aikuisuudessa

 • Neuropsykiatristen erityisvaikeuksien diagnosointi, hoito ja kuntoutus sekä uusinta tutkimustietoa ADHD:sta, autismin kirjon oireyhtymistä sekä Tourettesta
 • Neuropsykiatrisiin erityisvaikeuksiin liittyvät tavallisimmat liitännäisdiagnoosit kuten masennus, unihäiriöt ja ahdistus
 • Riippuvuudet kuten päihde- ja peliriippuvuus
 • Naisten erityisyys
 • Miten neuropsykiatriset oireyhtymät näkyvät elämän eri vaiheissa
 • Neuropsykiatriset häiriöt vanhemmuuden haasteena
 • Sosiaalietuudet
 • Neuropsykiatrisen valmennuksen erityiset menetelmät ja näkökulmat


Nuoren ja aikuisen opintojen ja työelämän tukeminen

 • Toiminnanohjauksen ongelmien vaikutus nuoren ja aikuisen arkeen ja mitä eri apuvälineitä sekä keinoja on käytettävissä
 • Autismin kirjon oireyhtymät sekä keinoja ja menetelmiä tukea arjenhallinnan tukemiseen
 • Haastavat / erilaiset asiakastilanteet
 • Stressi ja sen vaikutukset
 • Nuorten ja aikuisten ryhmän valmentaminen
 • Konsultoiva työote ja menetelmien jalkauttaminen sekä verkostojen rakentaminen
 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisen valmennuksen menetelmät


Arvostava ja voimaannuttava vuorovaikutus

 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeisyyden menetelmät
 • Tarinan voima –narratiivisesta menetelmästä keinoja ohjaukseen
 • Positiivinen psykologia ja vahvuuksien käyttö
 • Mindfulness ja itsemyötätunto
 • Valmentajan / työntekijän omasta hyvinvoinnista huolehtiminen


Koulutuksen rakenne ja toteutus

Koulutuksessa on kuusi kahden päivän opiskelujaksoa (yhteensä 12 opetuspäivää), kaikki koulutuspäivät ovat klo: 9-16. Koulutus toteutetaan reaaliaikaisena verkkototeutuksena.
Ajankohdat

 • 1. jakso 20.-21.3.2023
 • 2. jakso 25.-26.4.2023
 • 3. jakso 6.-7.6.2023
 • 4. jakso 24.-25.8.2023
 • 5. jakso 26.-27.9.2023
 • 6. jakso 26.-27.10.2023

Koulutuksen tukena ja materiaalipankkina käytetään Peda.net -verkko-oppimisympäristöä.

Opiskelu sisältää

 • asiantuntija-alustuksia ja luentoja
 • yhteistoiminnallisia käytännön harjoituksia
 • workshop-tyyppistä työskentelyä
 • työnohjaus vertaisryhmissä

Itsenäinen työskentely

 • itsenäinen opiskelu etäjaksolla sisältää: omien osaamis- ja kehittymistavoitteiden määrittelyä ja oman HEKS:in laatiminen henkilökohtaiset oppimistehtävät liittyen opiskelujaksojen teemoihin ja niiden soveltaminen omaan työhön. Oppimistehtävät kytkeytyvät tiiviisti osallistujan omaan työhön ja ovat sovellettavissa ohjattaviin asiakkaisiin.
 • kehittämistyön tekeminen omassa työssä tai työyhteisössä. Kehittämistehtävä tehdään ja arvioidaan koko oppimisprosessin ajan ja se tukee näin osallistujan oman työn, työpaikan ja/ tai verkoston kehittämistä.
 • perehtyminen alan kirjallisuuteen ja kirjallisuusreflektio
 • vertaisryhmätyöskentely; itsenäisesti toimivat, ohjeistetut vertaisryhmät lähiopiskelujaksojen välillä, yht. 4-5 kertaa
 • vertaisryhmätyöskentelyyn liittyvät välitehtävät
 • oma valmennusasiakas ja siihen liittyvä valmennusharjoittelu
 • kehittymispäiväkirja-työskentely; oman oppimisen ja kokemusten reflektointi ja tallentaminen

Kouluttajat

Pääkouluttaja ja koulutuksesta vastaa Leena Mannström-Mäkelä, VTM, sosiaalipsykologi, erikoissairaanhoitaja, psykoterapeutti, ratkaisukeskeinen valmentaja ja työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja –kouluttaja

Muut kouluttajat ja asiantuntijat:

 • Erityisasiantuntijana toimii lastenpsykiatrian erikoislääkäri, lasten psykoterapian erityispätevyys (kognitiivinen terapia) lastenpsykiatrian ylilääkäri, NLP-Practioner Anita Puustjärvi. Anita pitää yhden kokopäivän koulutuksen Neuropsykiatristen erityisvaikeuksien diagnosointi, hoito ja kuntoutus sekä uusinta tutkimustietoa ADHD:sta, autismin kirjon oireyhtymistä sekä Tourettesta. Anita on toiminut ADHD -käypähoitosuosituksen laatimisen asiantuntijajäsenenä.
 • Resilienssi neuropsykiatrisessa viitekehyksessä, positiivisen psykologian asiantuntija Krisse Lipponen
 • Nepsy-oppilaan opinpolun vahvistaminen Erityisopettaja Mari Lapinkoski.
 • Autismiosaaja, erityislastentarhanopettaja Sari von Zansen.
 • Menetelmiä nepsy-lapsen ja perheen arkeen, sosionomi, nepsy-valmentaja Pia Heinonen.
 • Kokemusasiantuntijoiden puheenvuorot: ADHD-kokemusosaaja Arja Mäntylä, autisminkirjo Sari ja Joakim von Zansen sekä Tourette-kokemusosaaja JP Kurvi.

Koulutuksen saaneet voivat toimia neuropsykiatrisina valmentajina joko yksityisesti tai omassa työtehtävässään sekä alan asiantuntijoina ja tukena työyhteisössään. Koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n asettamat neuropsykiatrisen valmentajakoulutuksen laatukriteerit.

Lisätietoja

Kesäyliopisto toimisto puh. 044 760 3730, kesayo@jyu.fi tai rehtori Leena Meriläinen leena.s.merilainen@jyu.fi puh. 050 381 2313

Koulutusmaksu

Koulutuksen kokonaishinta on 2100 €.

Koulutusmaksu on mahdollista maksaa kokonaisuudessaan ilmoittautumisen yhteydessä Paytrailin kautta verkkomaksuna.

Mikäli haluat maksaa koulutusmaksun 4 erässä laskutetaan se postitse lähetettävillä laskuilla seuraavan aikataulun mukaan.

Kun haluat, että kesäyliopisto laskuttaa koulutusmaksun erälaskuina, voit keskeyttää ilmoittautumisen siinä vaiheessa, kun ohjelma ilmoittaa ”SIIRRY MAKSAMAAN” tarkista sähköpostista, että olet saanut vahvistuksen onnistuneesta ilmoittautumisesta, viesti saattaa mennä myös roskapostikansioon.

 • 1. erä, 600 €, 20.3.2023 mennessä,
 • 2. erä, 500 €, 25.5.2023 mennessä,
 • 3 .erä, 500 €, 25.7.2023 mennessä ja
 • 4. erä, 500 €, 25.9.2023 mennessä.

Ilmoittautuminen on sitova. Tutustu huolella ilmoittautumislomakkeella oleviin perumisehtoihin.

Mikäli koulutus peruuntuu kesäyliopistosta tai kouluttajasta johtuvasta syystä palautamme koulutusmaksun kokonaisuudessaan.Näytä kaikki kurssit.