Tiedetestaajat-hanke käynnistynyt

@kulttuurirahasto, @uniofjyvaskyla @uniturku

Keski-Suomen kuudesluokkalaiset pääsevät testaamaan tiedettä

Suomen Kulttuurirahasto, Jyväskylän yliopisto ja Turun yliopisto herättelevät kuudesluokkalaisten innostusta tieteeseen, yliopisto-opiskeluun ja tutkijoiden työhön kutsumalla runsaat kolme tuhatta lasta Keski- ja Varsinais-Suomesta ”Tiedetestaajiksi”. Hankkeeseen liittyy vahva tutkimuksellinen osuus, jonka pohjalta syntyy myös Nuorten tiedebarometri eli uutta tietoa nuorten asenteista ja kiinnostuksesta tieteeseen.

Uuden hankkeen tavoitteena on saada lapset innostumaan tieteestä ja sen parissa työskentelystä sekä tutustuttaa lapsia tieteellisen tiedon tuottamisen eri vaiheisiin. Hankkeessa myös kehitetään yliopistojen, tiedemuseoiden, tieteen tekijöiden ja koulujen välistä vuorovaikutusta sekä tarjotaan 6.-luokkalaisille mahdollisuus tutustua eri alojen tutkimukseen ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen.

”Tämän päivän lapset tarvitsevat entistä enemmän ymmärrystä siitä, miten teknologisoituva yhteiskunta, luonto ja ympäristö toimivat. Myös kyky kriittiseen ajatteluun ja tiedontarkasteluun sekä taito sopeuttaa omaa toimintaa saadun tiedon perusteella ovat entistä tärkeämpiä ominaisuuksia. Näiden taitojen tärkeys tulee korostumaan, kun esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutukset voimistuvat tulevien vuosikymmenten aikana”, sanoo Opettajankoulutuslaitoksen apulaisprofessori Terhi Mäntylä Jyväskylästä.

Tiedetestaajat-piloteissa koululaisryhmät osallistuvat kevään 2021 aikana tutkijoiden järjestämiin työpajoihin ja tiedevierailuihin sekä tekevät kohtaamisiin liittyviä ennakko- ja lopputehtäviä. Opettajille tämä tehdään mahdollisimman vaivattomaksi rakentamalla toiminta peruskoulujen opetussuunnitelmaan ja ilmiölähtöiseen oppimiseen sopivaksi. Mikäli koronapandemia ei salli vierailuja, kohtaamiset voidaan järjestää myös verkossa.

”Jyväskylän yliopiston pilottiin osallistuu noin 1 200 kuudesluokkalaista sadan kilometrin säteellä Jyväskylän yliopistosta”, tutkija Carita Lindstedt-Kareksela bio- ja ympäristötieteiden laitokselta kertoo.

Yliopiston eri laitosten ohella myös Jyväskylän kesäyliopisto, Tiedemuseo, LUMA Keski-Suomi ja JYU Wisdom -yhteisö ovat mukana hankkeessa.

”Työpajamme liittyvät paitsi tutkimukseen myös tieteen filosofiaan ja tiedon viemiseen yhteiskunnan tasolle. Tavoitteena on, että osallistujille tulisi mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva tieteellisen tiedon tuottamisen prosessista ja siitä miten tiedepohjainen tieto eroaa vaikkapa niin sanotusti maalaisjärjestä”, Lindstedt-Kareksela sanoo.

Turun yliopistossa pilotoinnista vastaa Biodiversitettiyksikön vetämä monitieteinen työryhmä, jossa ovat mukana mm. Turun kauppakorkeakoulu, Lasten yliopisto sekä Lounais-Suomen LUMA-keskus.

Yliopistot laativat hankkeen kokemusten pohjalta yhteisen arviointi- ja vaikuttavuustutkimuksen. Hankkeesta syntyy myös Nuorten tiedebarometri, joka on tiedekasvattajille ja medialle suunnattu tiivistelmä 6.-luokkalaisten nuorten tiedekiinnostuksesta ja -asenteista.

Vuoden 2021 loppuun mennessä arvioidaan, toimivatko pilotit pohjana mahdolliselle valtakunnalliselle Tiedetestaajat-hankkeelle, jossa lapset kotipaikasta ja -taustasta riippumatta saisivat henkilökohtaisen kokemuksen tieteen ja akateemisen tutkimuksen maailmasta.

www.tiedetestaajat.fi

Lisätiedot Keski-Suomen hankkeessa:
Hankekoordinaattori Kristiina Niemi-Kaija, Jyväskylän kesäyliopisto
kristiina.niemi-kaija@jyu.fi, p. 044 760 3726
Vastuullinen toteuttaja Carita Lindstedt-Kareksela, bio- ja ympäristötieteiden laitos,
carita.a.lindstedt@jyu.fi, p. 040 738 9690