Jyväskylän kesäyliopisto

Puutarhaterapia ja coach koulutus 30 op

Koulutus antaa valmiudet toteuttaa puutarhaterapeuttista sekä työ- ja toimintakykyä vahvistavaa green care/green coach -toimintaa eri asiakasryhminen kanssa. Koulutuksen rakenne on innovatiivinen, sillä siinä yhdistetään uudella tavalla perinteistä puutarhaterapeuttista ja psykoterapeuttista osaamista sekä laaja-alaista green care -ajattelua osana hyvinvointia ja viherympäristön suunnittelua.

Koulutuksessa on mahdollista valita koulutettavan pohjakoulutuksen mukaan joko terapeuttinen tai coach tasoinen suuntaus. Terapeuttinen koulutuskokonaisuus (30 op) vastaa kansainvälistä Hortonomic Therapy -sertifikaattia

Kohderyhmä:

Koulutus on suunnattu opistoasteen tutkinnon suorittaneille ammattilaisille
joko sosiaali- ja terveys- ja opetusalan sekä vaihtoehtoisesti puutarha-, matkailu- ja rakennussuunnittelun alan ammattilaisille sekä muille puutarhaterapiasta kiinnostuneille, jotka haluavat  
- laajentaa GREEN CARE osaamistaan  osana asiakastyötä
- vahvistaa osaamistaan green care ajattelun hyödyntämisessä  osana nykyisiä palveluotteita, esimerkiksi hoiva- ja opetusalan, matkailun sekä rakennussuunnittelun aloilla.

 

Toteutus:

Opintojen sisällöistä ja pedagogisesta toteutuksesta vastaavat Valkoinen Talo Partnersin asiantuntijat ja kouluttajat. Opintojen järjestelyt totutetaan Jyväskylän kesäyliopiston ja Valkoinen Talo Partnerin yhteistyönä.

 

Kouluttajat:

Koulutusjohtaja Riitta Suonpää, riitta.suonpaa@valkoinentalofinland.fi 0400 833 441
Pääkouluttaja : Asta Suomi, YTT, psykoterapeutti (VET) työnohjaaja
Puutarha – alan asiantuntijat

Ajankohta:

Opintokokonaisuuden opinnoista järjestetään Puutarhaterapian perusteet (5 op) 5.-6.6.2014. Opintokokonaisuus (30 op) järjestetään mikäli opintoihin sitoutuneita jatkajia on riittävästi. Tällöin opintojen kesto olisi noin yksi vuosi. Opintojen jatkuessa opintoja on mahdollista suorittaa myös 5 opintopisteen laajuisina kokonaisuuksina.

Koulutuksen taustaa:

Puutarhaterapian juuret ulottuvat Amerikkaan, Englantiin ja Ruotsiin. Puutarhanhoito ja puutarhanhoidon terapeuttiset ja kuntouttavat vaikutukset ovat olleet tiedossa vuosisatoja edellä mainituissa maissa, kuitenkin käytettävät menetelmät ja teoriat ovat pääosin Amerikasta lähtöisin. Myös omat juuremme ovat 1900- luvun alkupuolelta vahvasti kiinni suomalaisessa maaperässä sekä maa- ja puutarhataloudessa. Puutarhaterapeuttisten menetelmien pitkäkestoisempi ja opetussuunnitelmiin perustuva opetus on vasta viime vuosina saanut ansaitsemaansa huomiota myös Suomessa.

Puutarhan ja myös metsien hoitoon alettiin kiinnittää uudelleen huomiota myös psykofysiologisista näkökulmista niiden mielelle ja keholle hyvää tekevien vaikutuksien vuoksi. Puutarhanhoito ja terapia yhtyivät tutkimus- ja hoitotyössä. Keskeistä on kasvien ja ihmisten välisen vuorovaikutuksen kokeminen hyvänä, rauhoittavana ja mieltä hoitavana kokemuksena. Kasvien kasvuprosessien seuraamisen ja osallistavan toiminnan kautta voidaan peilata myös ihmismielen voimavaroja, kypsyneisyyttä, rajallisuutta, pitkäjänteisyyttä. Kun ihminen hoitaa ja on vuorovaikutuksessa kasvien kanssa – kasvit hoitavat myös ihmistä.

Koulutuksen aikana koulutettava
- harjaantuu puutarhaterapeuttisten elementtien ymmärtämiseen ja luontevaan soveltamiseen osana ennaltaehkäisevää ja korjaavaa asiakastyötä
- ymmärtää viherympäristön merkityksen ja osaa soveltaa tätä tietoa rakennetun ympäristön suunnittelussa ja kehittämisessä sekä osana nykyistä palvelutuotetta (esim. matkailuala)
- osaa soveltaa green care - ajattelua ja coach osaamista osana työhyvinvointia ja kokonaiskuntoisuutta

Koulutuksen rakenne

Yksityiskohtaisemman opetussuunnitelman koulutettava saa koulutuksen alussa. Koulutuksessa painottuu koulutettavan pohjakoulutus ja sen mukaan painottuvat joko puutarha-alan opinnot tai ihmisen kehitykseen ja kasvuun liittyvät opinnot. Koulutus koostuu seuraavista opintokokonaisuuksista:

PERUSOPINNOT

1. Puutarhaterapian perusteet 5 op
Tavoite: koulutettava tuntee puutarhaterapian ja green care -ajattelun peruslähtökohdat ja teoreettiset viitekehykset
Sisältö: johdatus puutarhaterapeuttiseen ja green care -ajatteluun ja historiaan sekä puutarhaterapeuttiseen työskentelyyn
-    Fyysinen ympäristö ja ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi, green care
-    Puutarhaterapian menetelmäopinnot
-    Oppiminen ja inhimillinen kehitys: tavoitteet koulutuksella ja HOPS

Ajankohta: 5.6 klo 10.00-17.00 (aloituskahvit klo 9.30-10), 6.6 klo 9.00-15.30. Opintojaksoon kuuluu  1 päivä Viherlandiassa, mikä toteutetaan ryhmätyönä erikseen.

Suoritukset: kirjallinen tehtävä, HOPS niille, jotka suorittavat koko koulutuksen
Opintojakso sisältää yhden pakollisen tutustumiskäynnin
Lähteet ja artikkelit ilmoitetaan erikseen

2. Puutarha-alan ja vihersuunnittelun perusteet 15 op
Opintokokonaisuus rakennettaan koulutettavan lähtötason mukaan. Opintojaksoon kuuluu osaamisen näyttö sekä ohjattuja harjoitustehtäviä.

Kasvioppi, kasvianatomia ja biologia 5 op

Tavoite: Koulutettava tutustuu kasvianatomiaan ja biologiaan sekä kasvien kasvuun ja kehitykseen vaikuttaviin tekijöihin.    
Suoritukset: Lähi- ja itseopiskelu ja harjoitustehtävät

Puutarha - ja kasvihuonetyöskentely, sovelluksia erilaisten asiakasryhmien kanssa 5 op

Tavoite: Koulutettava saa perusvalmiuksia toimia erilaisten asiakasryhmien kanssa viherympäristössä.  Opintojaksolla tutustutaan mm. garden therapy sovelluksiin eri ikäisten ihmisten kanssa esimerkkinä luontokoulutoiminta, terapiapuutarhatoiminta
Sisältö: coach ja terapeuttinen työtapa viherympäristöissä, voimavaraistava työtapa ja kokemuksen voima
Suoritukset: toiminnalliset harjoitukset, kirjallinen tehtävä
Lähteet ja artikkelit ilmoitetaan erikseen

Puisto- ja terapiapuutarhasuunnittelu 5 op

Tavoite: Koulutettava saa perusvalmiuksia puisto, puutarha- ja terapiapuutarhan suunnittelusta, suunnittelun tarkoituksesta ja tavoitteista, merkityksestä ja suunnitteluvälineistä.
Suoritukset: Lähiopetus ja itseopiskelu sekä harjoitukset
Lähteet ja artikkelit ilmoitetaan erikseen

AMMATILLISET PUUTARHATERAPIAN OPINNOT 10 op
Opintokokonaisuudessa suuntaudutaan joko coach tasoiseen tai terapeuttiseen työtapaan

Syventävät menetelmäopinnot: green coach ja terapeuttinen työtapa 5 op

Tavoite: Koulutettava syventää green care- menetelmäosaamistaan oman HOPS:insa suunnassa
Sisältö: Coach ja terapeuttinen työtapa eri viherympäristöissä
Suoritukset: Toiminnalliset harjoitukset, näyttö osaamisesta, mikä sisältää kirjallisen osuuden
Lähteet:  Ilmoitetaan erikseen

Puutarhaterapian menetelmät, green coach ja palvelumuotoilu 5 op

Tavoite: Koulutettava vahvistaa omaa osaamistaan joko a) coach - osaamisen tai b) terapeuttisen osaamisen osalta
Sisältö: Green care osaaminen ja palvelumuotoilu, uusien tuotekokonaisuuksien mahdollisuudet
Suoritukset: oman osaamisen näyttö
Lähteet: Ilmoitetaan erikseen

Koulutus sisältää ohjattua harjoittelua seuraavasti: terapiapainotus 10 op, coach painotus 5 op sekä 2 työnäytettä, mihin liittyy kirjallinen työ. Opintokokonaisuuteen liitettävistä valinnaisista opintojaksoista löytyy lisätietoja Valkoinen Talo Partner verkkosivulta  http://valkoinentalofinland.fi/

Hinta:

2520 euroa/ 30 op opintokokonaisuus, 420 euroa/5 op opintojakso.
Hintaan eivät sisälly opintokäynneistä (2 kotimaassa) aiheutuvat kustannukset eikä kurssilla käytetyt materiaalit. Myös majoitus- ja ruokailukuluista kurssilaiset vastaavat itse.

Ilmoittautuminen:

Jyväskylän kesäyliopistoon viimeistään 19.5.2014. HUOM! Kurssilla on muutamia vapaita paikkoja - ota yhteyttä kesäyliopiston toimistoon!

Opiskelijoilta edellytetään motivoitumista sekä pitkäjänteistä, tavoitteellista ja innostunutta opiskelu- ja työtoimintaotetta.

Yhteystiedot

Jyväskylän kesäyliopisto

PL 35 
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
kesayo(at)jyu.fi
p. 044 760 3730

Käyntiosoite:
Jyväskylän yliopisto,
Agora -rakennus,agora
Mattilanniemi 2
(3. kerros, Ag B331.1)

Toimisto avoinna ma-pe
klo 9.00-15.00

Henkilökunta ja yhteystiedot