Jyväskylän kesäyliopisto

Opintosetelityyppiset avustukset

Opetushallitus on myöntänyt Jyväskylän kesäyliopistolle opintoseteliavustusta, jota voivat käyttää maahanmuuttajat, työttömät, eläkkeellä olevat ja ikääntyneet, alhaisen pohjakoulutuksen omaavat sekä opintonsa keskeyttäneet. Kohderyhmiin kuuluvien opiskelijoiden opintomaksujen korvaamiseen tai alentamiseen vapaan sivistystyön vapaatavoitteisessa, eli tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa.

Kohderyhmä

  • Maahanmuuttajalla tarkoitetaan Suomeen muuttanutta ulkomaalaista henkilöä, jolla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa. Maahanmuuttaja-käsitteeseen ei tässä vaiheessa katsota kuuluvan turvapaikanhakijoita.
  • Työttömällä henkilöllä tarkoitetaan työhallinnon määritelmän mukaisesti työnhakijaa, joka on ilman työtä ja kokopäivätyöhön käytettävissä tai joka odottaa sovitun työn alkamista. Opintosetelikokeilussa työttömäksi voidaan lukea myös pitkähköksi ajaksi lomautettu henkilö.
  • Eläkkeellä olevalla tarkoitetaan henkilöä, joka Kansaneläkelaitoksen tai Eläketurvan tietojen mukaan saa eläkettä ja jolla ei ole ansiotyötä.
  • Ikääntyneellä tarkoitetaan henkilöä, joka kokee että ikä asettaa rajoituksia tai aiheuttaa syrjintää esimerkiksi työelämässä. Kesäyliopisto ja opiskelija arvioivat yhdessä kohderyhmään kuulumisen.
  • Alhaisen pohjakoulutuksen omaavalla tarkoitetaan henkilöä, jolla ei ole perusopetuksen jälkeistä koulutusta tai pelkän toisen asteen koulutuksen omaavaa henkilöä, jolla ei ole työ- tai jatko-opiskelupaikkaa.
  • Opintonsa keskeyttäneillä tarkoitetaan korkeakouluopiskelijoita, joiden opinnot ovat keskeytyneet. Kesäyliopisto ja opiskelija arvioivat yhdessä edellytykset opintojen aloittamiseen tällä perusteella.
Yhteystiedot

Jyväskylän kesäyliopisto

PL 35 
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
kesayo(at)jyu.fi
p. 044 760 3730

Käyntiosoite:
Jyväskylän yliopisto,
Agora -rakennus,agora
Mattilanniemi 2
(3. kerros, Ag B331.1)

Toimisto avoinna ma-pe
klo 9.00-15.00

Henkilökunta ja yhteystiedot